Profil a uplatnění absolventa

Německá filologie - bakalářské studium

Absolventi se uplatní všude tam, kde je kladen důraz na dobrou znalost německého jazyka, jeho ovládání v písemném i ústním projevu, a také tam, kde je na základním vzdělání bakalářského stupně možno budovat další vzdělání speciální. Předpokládáme, že absolvent bakalářského studia německé filologie může najít uplatnění v publicistice, v nakladatelstvích, v kulturních a kulturně-vědeckých institucích, ale také ve všech odvětvích výrobního průmyslu a služeb jako překladatel, tlumočník, učitel německého jazyka, poradce manažerů s cizojazyčnou výbavou a jako člověk schopný dalšího speciálního vzdělávání, ať už v oborech příbuzných či v oborech zcela nepříbuzných (bankovnictví, výrobní sféra, právo, diplomacie atd.).

Absolvent získá důkladnou znalost němčiny, znalosti a kompetence v oboru německá filologie odpovídající bakalářskému stupni vzdělání a vybavení pro další studium oboru německá filologie v magisterském stupni, základní znalosti a kompetence v dalším klasickém humanitním oboru dle vlastního výběru, znalost německé terminologie, německé/rakouské historie, metodologie a nejnovějších poznatků zvolené vědní disciplíny, všeobecnou schopnost zacházet s texty všeho druhu, porozumět jejich kontextům a vztahům, interpretovat, hledat a třídit informace, rozumět složitým procesům zejména v kontextu česko-německých vztahů, obecně kulturní přehled o dějinách, dějinách ducha, o kultuře a umění německy mluvících zemí, a to v úzkém propojení a v komparaci s kulturními dějinami vlastní národní kultury.

Absolventi bakalářského jednooborového studia budou schopni číst a interpretovat německé texty (včetně archivních pramenů), jež jsou součástí kánonu textů české literatury/historie, po doškolení ve speciálních dovednostech budou moci vykonávat práci archivářů, odborných knihovníků (zejména v knihovnách s německým knižním fondem); budou schopni pracovat v kulturně-politické sféře (publicistika, nakladatelství, kulturní a kulturně-politické, kulturně-vzdělávací instituce, neziskové organizace), kde se od svých konkurentů na trhu práce budou lišit zejména jazykovou kompetencí a schopností fundovaného vhledu do problematiky česko-německých vztahů.

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad - bakalářské studium

Absolventi naleznou uplatnění jako překladatelé/tlumočníci v různých organizacích, institucích, firmách, agenturách nebo na volné noze jako OSVČ. Budou schopni číst a interpretovat německé texty (i archivní materiály), budou schopni pracovat také v kulturně-politické sféře (publicistika, nakladatelství, kulturní a kulturně-politické, kulturně-vzdělávací instituce, neziskové organizace), kde se od svých konkurentů na trhu práce budou lišit zejména jazykovou kompetencí a schopností fundovaného vhledu do problematiky česko-německých vztahů.

Absolvent získá jazykové kompetence odpovídající stupni C1 ERR. Bude schopen překládat/tlumočit texty základních funkčních stylů v úředním a obchodním jednání. Díky získaným kompetencím se dokáže zorientovat i v odborných textech z různých oblastí. Bude vyzbrojen schopnostmi komunikovat a uvažovat v německém jazyce a o německém jazyce, literatuře a kulturně-společenském kontextu německy mluvících zemí. Bude obeznámen se základní odbornou literaturou a bude schopen samostatné tvůrčí činnosti v rámci zvolené tematické specializace.

Možné pracovní pozice: Překladatel, tlumočník, soukromá či státní sféra.

Německá filologie - magisterské navazující studium

Absolvent magisterského studia

 • má dokonalý přehled o synchronní deskriptivní gramatice všech vrstev jazyka, je obeznámen s objektem, terminologií a metodami moderní lingvistiky,
 • má přehled o vývojových etapách německého jazyka v komparaci s jinými germánskými jazyky a s češtinou, je obeznámen s problematikou diachronního zkoumání jazyka,
 • má základní přehled o vývojových etapách německé literatury včetně starších vrstev německého písemnictví (medievistika) a včetně „okrajových“ témat (triviální literatura, regionální literatura, non-fikcionální žánry atd.), je schopen samostatně interpretovat literární text a zkoumat ho v souvislostech literárně historických i obecně historických, estetických, sociologických a v komparativním vztahu k literatuře české,
 • má přehled o geografii, dějinách, kultuře, umění a myšlení německých zemí a jejich aktuálních problémech a postojích politických, sociálních aj.;
 • má přehled o dějinách a metodologických proudech, směrech a školách svých vědeckých oborů (lingvistiky a literární vědy);
 • je schopen samostatné vědecké práce v jednom ze dvou filologických oborů – v lingvistice či literární historii/literární vědě.

Ačkoli je naším ideálním absolventem „vědec, výzkumník“ schopný zachovat kontinuitu vědního oboru (starého skoro 250 let) a schopný konkurovat germanistům v evropském měřítku, nezříkáme se pragmatických výsledků. Nevychováváme absolventy „neschopné praktického života“, nýbrž vycházíme z toho (a zkušenosti to přesvědčivě dokládají), že důkladně vzdělaný filolog je schopen úspěšně vykonávat jakékoli povolání spojené se znalostí německého jazyka, ať už jde o tlumočnickou či překladatelskou praxi, o cizojazyčné manažerství, práci v archivech, knihovnách či v kulturních organizacích (nakladatelstvích, redakcích, rozhlase atd.), ba umí to lépe než absolvent úzce zaměřeného pragmatického studia, neboť má hlubší vzdělání, širší rozhled a byl naučen schopnosti systematicky samostatně myslet a pracovat.

Získal-li absolvent osvědčení o učitelské způsobilosti, je oprávněn vyučovat německý jazyk na všech typech středních škol.

Olomoucká germanistika se hlásí ke klasickým hodnotám, zejména k hodnotě „universitas“, tedy k chápání univerzity jako zdroje a zásobárny ducha, nikoli jako pouhé vyučovací instituce k rychlé „výrobě absolventů pro trh práce.

Na katedře germanistiky FF UP působí odborníci všech akademických stupňů počínaje lektory, přes asistenty, docenty až k profesorům s evropským věhlasem. Mladí učitelé na jiných katedrách germanistiky v ČR jsou většinou absolventy doktorského studia v Olomouci, docenti a profesoři na jiných germanistikách získali své tituly většinou před Vědeckou radou Univerzity Palackého v Olomouci. Olomoucká germanistika je tedy do jisté míry centrem oboru germanistika v ČR.

Na olomoucké germanistice učí velký počet rodilých mluvčích (rakouských a německých lektorů, hostujících profesorů) německý jazyk, kterému a ve kterém se zde vyučuje, je tedy čistý, originální, bez chyb a bohemismů. Němečtí a rakouští kolegové navíc zprostředkovávají styk s partnerskými univerzitami v Německu, Rakousku, Švýcarsku, proto je možno získávat nejrůznější stipendia na zahraniční studium. Olomoucká germanistika disponuje hustou sítí těsných mezinárodních vztahů, olomoučtí studenti jsou v konkurenčním boji o získání zahraničního stipendia obvykle lépe hodnoceni než ostatní.

Již dlouholetou tradici zde má zapojení studentů do výzkumných projektů katedry (výzkum německé literatury z Moravy, výzkum středověkých textů, výzkum židovské německé literatury a literatury v jazyce jidiš). Za účast na výzkumné práci katedry mohou studenti získávat jak kreditní body do svého studijního plánu, tak vydělat něco peněz (tímto způsobem nahrazujeme do jisté míry již léta neexistující prospěchové stipendium).

Na olomoucké germanistice je zaveden moderní systém organizace studia, modulární systém, s vysokou mírou volitelnosti specializace, s možnostmi interdisciplinárních přesahů, s vysokou mírou zodpovědnosti studentů za vlastní studium a jejich spolurozhodovacími pravomocemi. Studium je oproštěno od „školských způsobů“, nabízí „rodinné prostředí“, individuální péči: nepovažujeme naše studenty za „žactvo“ ani za „klienty“, nýbrž za rovnoprávné partnery vzdělávacího procesu – v Humboldtově duchu.

Kromě obvyklých výukových akcí oplývá každý semestr množstvím nadstandardních nabídek (vědecké konference, blokové semináře hostujících zahraničních odborníků, autorská čtení německých a rakouských autorů, divadelní a filmová představení, večírky různého typu atd.).

Ve vědeckém výzkumu aplikovaném ve výuce studentů magisterského a doktorandského studia nabízí katedra profilaci zejména v následujících oblastech, jež jsou současně těžištěm vědecké práce jednotlivých docentů a profesorů katedry či tématem grantových a výzkumných projektů a oblastmi, v nichž obor dosahuje špičkových výsledků v evropském měřítku:

v modulu „dějiny literatury a literární věda“:

 • dějiny německé literatury z Moravy a Čech (+ metodologická problematika výzkumu „regionálních literatur“ + problematika česko-německých vztahů),
 • dějiny židovské německé literatury,
 • dějiny starší německé literatury (medievistika),
 • literatura a religiozita, literatura a „konzervativní“ myšlenkové proudy;

v modulu „lingvistika“:

 • diachronní lingvistika a ediční věda,
 • kontrastivní a kontaktní lingvistika,
 • pragmatika,
 • metodologie překladu beletrie;

v modulu dějiny a kultura (německy mluvících zemí):

 • dějiny Židů (v německy mluvících zemích)
 • dějiny umění (v souvislosti s dějinami literatury),
 • Rakouská monarchie jako model střední Evropy.

Z katedry germanistiky vyšly impulzy k založení Centra judaistických studií a k akreditaci studia judaistiky na FF UP, jež je s germanistikou úzce provázáno. Nikde jinde v ČR než na olomoucké germanistice není možno studovat v navazujícím magisterském studiu germanistickou medievistiku, vědu o jazyce, literatuře a kultuře středověku.

V roce 1998 bylo na katedře založeno „Centrum pro výzkum moravské německé literatury“, jež se hlásí k tradiční úloze české germanistiky (k tradici přerušené druhou světovou válkou, odsunem a následnou komunistickou diktaturou), k výzkumu německé literatury a kultury z teritoria Moravy (a Čech). Výzkumné Centrum, unikátní svou strukturou (badatelský tým se skládá jak z renomovaných badatelů, docentů a profesorů, tak z ca. 30-40 studentů magisterského a doktorandského studia), se za 15 let své existence stalo uznávaným pracovištěm v Evropě, spolupracujícím s mnoha renomovanými výzkumnými institucemi. Z výzkumného centra vycházejí impulzy pro výuku i badatelskou činnost studentů (témata diplomových a doktorských prací), Centrum vyvíjí také „osvětovou činnost“ směrem k českému publiku, které o společných česko-německých dějinách a kultuře své vlasti stále ještě málo ví. (Další informace o aktivitách centra viz www.germanistika.cz/Arbeitsstelle)

Katedra disponuje díky finančním prostředkům z různých grantů slušným materiálním a technickým vybavením. Má ve třech interních knihovnách k dispozici velký knižní fond (unikátním zařízením je „Rakouská knihovna” financovaná z prostředků Rakouské republiky, soustřeďující beletristická díla rakouských autorů a sekundární, vědeckou literaturu k rakouským tématům), dobrým technickým vybavením disponuje díky finanční podpoře GAČR a vlády SRN Centrum pro výzkum moravské německé literatury, kde mohou studenti – členové výzkumného týmu – používat sedm výkonných počítačů napojených na internet, má technikou vybavené jazykové laboratoře.

Studenti katedry germanistiky se pravidelně a s úspěchem účastní studentských soutěží, získali např. několikanásobně ocenění v překladatelské soutěži Jiřího Levého, v soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru germanistika, či v literární soutěži vyhlašované rektorem UP.

Na magisterské studium je v Olomouci možno navázat studiem doktorským. Doktorské studium jako nejvyšší stupeň vzdělání v ČR opravňuje například k vyučování na vysoké škole, vybavuje ale absolventa také k výkonům mnoha jiných prestižních povolání.

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – navazující magisterské studium

Obecné dovednosti:

Profil absolventa navazujícího magisterského studijního programu Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad, jehož dosažení je hlavním cílem studia, je překladatel a tlumočník z německého jazyka do češtiny a naopak, jenž má všeobecnou schopnost analyzovat texty nejrůznějšího charakteru a volit vhodné strategie k jejich převodu do jiného jazyka. Absolvent byl během studia veden k uvědomění si i jiných než komunikativních kompetencí v (německém) jazyce a zvládl metodiku vědecké práce: bude mít všeobecnou schopnost zacházet s texty obecného charakteru, porozumět jejich kontextům a vztahům, interpretovat, hledat a třídit informace, rozumět procesům společenské povahy zejména v oblasti česko-německých vztahů, bude schopen texty převádět z němčiny do češtiny a naopak.

 

Speciální dovednosti:

Absolvent dvouletého navazujícího magisterského studia

- získá jazykové kompetence odpovídající stupni C1-C2 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy pro jazyky,

- bude schopen překládat/tlumočit texty všech funkčních stylů včetně textů odborných a literárních. Díky získaným kompetencím se dokáže zorientovat v textech z různých oblastí, bude schopen je adekvátně překládat a tlumočit,

- bude vyzbrojen schopnostmi komunikovat a uvažovat v německém jazyce a o kulturně-společenském kontextu německy mluvících zemí,

- získá obecně kulturní přehled o dějinách, dějinách ducha, kultuře a umění německy mluvících zemí - v propojení a v komparaci s kulturními dějinami české národní kultury,

- je obeznámen se základní odbornou literaturou a je schopen samostatné tvůrčí činnosti v rámci zvolené tematické specializace, ať se jedná o projev ústní (přednášky, diskuse, kritická argumentace), či písemný (recenze překladů umělecké i odborné literatury, vlastní články a referáty, apod.),

- získal přehled o dějinách a metodologických proudech, směrech a školách svých vědeckých oborů (dějiny a teorie překladu a tlumočení, překlad jako kulturní proces, kritika překladu, analýza textu, kontrastivní lingvistika, odborný jazyk, rétorika a stylistika) a je schopen definovat svůj vlastní vědecký přístup uvnitř této škály a je schopen samostatné vědecké práce ve svém oboru,

- díky zapojení do organizace kulturních událostí katedry získá sociální kompetence, které mu umožní rozvíjet vlastní kulturní projekty a iniciativy.

 

Samostatný studijní program umožňuje oproti studijním plánům maior a minor prohloubit specializaci v rámci povinných i povinně volitelných předmětů/modulů a také rozšířit obecně vzdělávací kontext tlumočníka a překladatele.

 

Absolvent magisterského navazujícího studijního programu Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad se uplatní se všude tam,

1. kde se vyžaduje obecná schopnost vědecky pracovat,

2. kde je počítáno se schopností analyzovat a převádět obsahy ústních i písemných textů z českého do německého jazyka a naopak,

3. kde je kladen důraz na dokonalou znalost německého jazyka a jeho dokonalé ovládání v písemném i ústním projevu, případně na hlubší porozumění německému jazyku i kultuře německy mluvících zemí.

 

Absolvent se tedy může uplatnit v širokém spektru kulturního i veřejného života, tj. jako samostatný překladatel a tlumočník, přičemž je vybaven zejména pro umělecký a pro odborný překlad a má možnost se ucházet o jmenování soudním tlumočníkem, dále v publicistice, v nakladatelstvích, v diplomatických službách, v kulturních institucích, či ve vědecké a výzkumné práci. Získal-li absolvent v rozšiřujícím studiu osvědčení o učitelské způsobilosti, je oprávněn vyučovat německý jazyk na všech typech škol v České republice. Absolvent samostatného studijního programu má možnost uplatnit se ve stejných sférách jako absolvent programu ve verzi maior či minor, ve zvýšené míře se však počítá s tím, že absolvuje doktorské studium a bude se věnovat vědecké práci v některé vědecké instituci.

 

Možné pracovní pozice: Překladatel, tlumočník, soukromá, veřejná i státní sféra.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)