Kvalifikační práce

Pokyny pro vypracování diplomové práce

!!Pokyny pro odevzdání a evidenci závěrečných prací na FF UP naleznete zde.

Bakalářská práce (dále jen BP) má podle povahy studijního programu (studijního oboru) rozsah zpravidla 50 000 – 70 000 znaků (tj. 30 – 40 stran normovaného textu). Magisterská diplomová práce (dále jen DP) má rozsah minimálně 108 000 – 144 000 znaků (tj. 60 – 80 stran normovaného textu).

Obhajoba BP/DP je veřejná. Koná se před zvláštní komisí, kterou stanoví vedoucí katedry. K obhajobě diplomové práce je předsedou komise přizván vedoucí práce i oponent (nejsou-li členy komise). Alespoň jeden z nich se obhajoby zúčastní. Průběh obhajoby řídí předseda komise. Při obhajobě se diplomant vyjadřuje k posudkům, k otázkám oponenta, vedoucího práce a dalších členů komise.
BP/DP a její obhajoba se klasifikuje jednou společnou známkou. Klasifikační stupně jsou stejné jako u ostatních částí (předmětů) SZZk. Výsledek obhajoby sdělí studentovi předseda komise veřejně v den obhajoby.
Dole si můžete stáhnout segment směrnice děkana, konkrétně jeho část o pokynech pro vypracování bakalářské/magisterské diplomové práce (rozsah, forma, odevzdání, ...etc.). Také si zde můžete prohlédnout seznam dokončených prací na katedře germanistiky (od roku 1999), případně přejít na stránku s navrhovanými tématy pro vaše budoucí bakalářské / diplomové práce.
Pro ty z vás, kteří se ještě nerozhodli, jaké zvolit téma diplomové práce zde uvádíme také některá vhodná témata k rozpracování na BP/DP, lepší je však kontaktovat ve věci volby tématu kohokoli z katedry, který něco doporučí či vás přepošle.


Několik užitečných odkazů:
Jak na pokročilé číslování stránek v MS Wordu?
Jak vytvořit obsah dokumentu?
Spousta dalších užitečných tipů a triků (PDF)
Několik rychlých tipů:

  • Ctrl + L => zarovnání doleva (s klávesou R provede zarovnání doprava);
  • Ctrl + J => zarovnání do bloku (J z anglického JUSTIFY);
  • Ctrl + Shift + mezera => pevná (nedělitelná mezera) - máte-li například na konci řádku výraz "k plotu" a k vám zůstává na konci jednoho řádku, kdežto plotu skáče na nový, pak potřebujete právě nedělitelnou mezeru;
  • Tabulátor => vhodný k odsazení obsahu rozhodně mnohem víc než 1000 mezer (pozn. pokud vám s tabulátorem odskakuje i předchozí text, udělejte nejprve jednu mezeru a tabulátor pak bude fungovat správně;

Důležité pokyny a informace:

Formální a obsahová stránka DP

Směrnice děkana k provedení stud. a zkušebního řádu UP

Seznam hotových DP

Zobrazení výsledků obhajoby BP/DP na portále

Po vykonání obhajoby BP/DP je výsledek sdělen studentovi, zapsán do státnicového protokolu a zadán do IS STAG. Jelikož předmět s kódem BCDP nebo MADP slouží pouze k VYPSÁNÍ TERMÍNU, na nějž se student registruje k obhajobě na určité konkrétní datum, NENÍ konečná ATESTACE na portále v průběhu studia ZOBRAZENA. Pokud si student potřebuje potvrdit, že práci skutečně obhájil, podívá se přes odkaz Prohlížení – Kvalifikační práce, kde nalezne po zadání svého jména a příjmení svou kvalifikační práci včetně stavu obhajoby.

Diese Webseite nutzt Cookies

Diese Webseite nutzt Cookies zur Verbesserung des Erlebnisses unserer Besucher. Indem Sie weiterhin auf dieser Webseite navigieren, erklären Sie sich mit unserer Verwendung von Cookies einverstanden.

(Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.)
(Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.)
(Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.)