Kvalifikační práce

Pokyny pro vypracování diplomové práce

!!Pokyny pro odevzdání a evidenci závěrečných prací na FF UP naleznete zde.

Bakalářská práce (dále jen BP) má podle povahy studijního programu (studijního oboru) rozsah zpravidla 50 000 – 70 000 znaků (tj. 30 – 40 stran normovaného textu). Magisterská diplomová práce (dále jen DP) má rozsah minimálně 108 000 – 144 000 znaků (tj. 60 – 80 stran normovaného textu).

Obhajoba BP/DP je veřejná. Koná se před zvláštní komisí, kterou stanoví vedoucí katedry. K obhajobě diplomové práce je předsedou komise přizván vedoucí práce i oponent (nejsou-li členy komise). Alespoň jeden z nich se obhajoby zúčastní. Průběh obhajoby řídí předseda komise. Při obhajobě se diplomant vyjadřuje k posudkům, k otázkám oponenta, vedoucího práce a dalších členů komise.
BP/DP a její obhajoba se klasifikuje jednou společnou známkou. Klasifikační stupně jsou stejné jako u ostatních částí (předmětů) SZZk. Výsledek obhajoby sdělí studentovi předseda komise veřejně v den obhajoby.
Dole si můžete stáhnout segment směrnice děkana, konkrétně jeho část o pokynech pro vypracování bakalářské/magisterské diplomové práce (rozsah, forma, odevzdání, ...etc.). Také si zde můžete prohlédnout seznam dokončených prací na katedře germanistiky (od roku 1999), případně přejít na stránku s navrhovanými tématy pro vaše budoucí bakalářské / diplomové práce.
Pro ty z vás, kteří se ještě nerozhodli, jaké zvolit téma diplomové práce zde uvádíme také některá vhodná témata k rozpracování na BP/DP, lepší je však kontaktovat ve věci volby tématu kohokoli z katedry, který něco doporučí či vás přepošle.


Několik užitečných odkazů:
Jak na pokročilé číslování stránek v MS Wordu?
Jak vytvořit obsah dokumentu?
Spousta dalších užitečných tipů a triků (PDF)
Několik rychlých tipů:

  • Ctrl + L => zarovnání doleva (s klávesou R provede zarovnání doprava);
  • Ctrl + J => zarovnání do bloku (J z anglického JUSTIFY);
  • Ctrl + Shift + mezera => pevná (nedělitelná mezera) - máte-li například na konci řádku výraz "k plotu" a k vám zůstává na konci jednoho řádku, kdežto plotu skáče na nový, pak potřebujete právě nedělitelnou mezeru;
  • Tabulátor => vhodný k odsazení obsahu rozhodně mnohem víc než 1000 mezer (pozn. pokud vám s tabulátorem odskakuje i předchozí text, udělejte nejprve jednu mezeru a tabulátor pak bude fungovat správně;

Důležité pokyny a informace:

Formální a obsahová stránka DP

Směrnice děkana k provedení stud. a zkušebního řádu UP

Seznam hotových DP

Zobrazení výsledků obhajoby BP/DP na portále

Po vykonání obhajoby BP/DP je výsledek sdělen studentovi, zapsán do státnicového protokolu a zadán do IS STAG. Jelikož předmět s kódem BCDP nebo MADP slouží pouze k VYPSÁNÍ TERMÍNU, na nějž se student registruje k obhajobě na určité konkrétní datum, NENÍ konečná ATESTACE na portále v průběhu studia ZOBRAZENA. Pokud si student potřebuje potvrdit, že práci skutečně obhájil, podívá se přes odkaz Prohlížení – Kvalifikační práce, kde nalezne po zadání svého jména a příjmení svou kvalifikační práci včetně stavu obhajoby.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)