Kombinované studium

Aktuality

Keine Nachrichten verfügbar.

Studijní plán

Výuka navazujícího magisterského kombinovaného studia se koná v případě malého počtu zapsaných studentů v pondělí, a to 1 x za 14 dní (cca 6 - 7 x za semestr). Pokud se do kombinovaného studia zapíše větší počet studentů, bude výuka probíhat v pátek 1 x za 14 dní (cca 6 - 7 x za semestr).

Ve studijním plánu naleznete seznam povinných; povinně volitelných i volitelných předmětů s dalšími užitečnými informacemi. Pro celé Vaše studium platí studijní plán z akademického roku, kdy jste nastoupili ke studiu.

 

Aktulální studijní plány naleznete zde.

Státní závěrečné zkoušky

Pokyny pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020 (a později)

 

Aktuální pokyny ke státní závěrečné zkoušce naleznete zde.

 

Pokyny pro studenty, kteří nastoupili do studia v roce 2015 – 2018

POZOR: Následující pokyny platí pouze pro studenty kombinovaného studia!

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou částí - jazykovědné a literárně-vědné. K oběma částem je nutno odevzdat vyplněný formulář, který najdete ke stažení na této stránce. Lingvistickou a literární část SZZk je třeba vykonat v jednom termínu. Přečtěte si prosím důkladně pokyny k jednotlivým částem SZZk. Předejdete tím problémům.

PODMÍNKY PRO PŘIPUŠTĚNÍ KE SZZK:

1. splnění předepsaných studijních povinností

2. odevzdání správně vyplněného formuláře na lingvistickou a literární část zkoušky ve stanoveném termínu (na každý termín – tzn. i na opravný – je třeba odevzdat formulář znovu). Formuláře jsou ke stažení níže. Musejí být správně vyplněny (a případně konzultovány) a odevzdány bez výjimky ve stejném termínu jako je termín přihlášení na státní závěrečnou zkoušku ve STAGu u sekretářky katedry, a to buď přímo, nebo na e-mailovou adresu (annamacova@seznam.cz nebo anna.macova@upol.cz), nebo poštou na adresu: Katedra germanistiky, FF UP Olomouc, Křížkovského 10, 772 00 Olomouc.

Student se může odhlásit ze zkoušky jen ze závažných důvodů (rodinné, zdravotní; zdravotní důvody musejí být doloženy potvrzením lékaře) aniž by mu propadl termín. Pokud nebude formulář volitelných témat odevzdán ve stanovené lhůtě, student nebude připuštěn ke zkoušce.

V případě neúspěchu u jedné části magisterské státní závěrečné zkoušky je možné v následujícím termínu opakovat pouze neúspěšnou část zkoušky.

LITERÁRNÍ ČÁST SZZK

U SZZk si student vylosuje jednu z celkových 23 epoch německé literatury, které jsou uvedeny v seznamu (viz dále), a z ní bude zkoušen. Dále mu komisí bude vybráno jedno z výběrových témat, na které bude v průběhu zkoušky tázán. Na přípravu bude mít 30-40 minut, samotný průběh literární části SZZk trvá dalších cca. 30-40 minut. Kromě vylosované epochy a jednoho z výběrových témat bude při zkoušce hodnocena přiměřenost jazykového projevu a schopnost hovořit o literatuře uvedené v seznamu četby. Znalosti historického a kulturně-historického kontextu se předpokládají a jsou součástí hodnocení výkonu.

Ad 1) Výběrová literární témata

Dvě výběrová literární témata je nutné vyplnit na formulář (ke stažení níže). Obě témata nesmějí spadat do jedné epochy a nesmějí se shodovat s tématy bakalářské zkoušky či diplomové práce. Součástí odevzdaného formuláře musí být sekundární literatura, kterou student k daným dvěma tématům přečetl. Za sekundární literaturu nejsou považována skripta, lexikony, učebnice a dějiny literatury. Vhodnost témat je nutno konzultovat s prof. Fialovou.

Aktuální pokyny - výběrová literární témata

Ad 2) Seznam četby

Počet titulů primární literatury: 80 (seznam četby musí student přinést ke státní zkoušce).

Každá epocha musí být zastoupena četbou. Současně musí být zastoupena lyrika, epika i drama. O titulech uvedených na seznamu musí student být během zkoušky schopen rozumně promluvit. Doporučujeme tedy vést si „čtenářský deník“, který si student před SZZk prolistuje a bude tak schopen se na jednotlivé tituly rozvzpomenout. Za jeden titul na seznamu četby je považovánasamostatná knižní publikace, tzn. 1 román, 1 povídka/novela, 1 soubor povídek/novel, či celásbírka básní/výbor z básní (samotné básně nejsou považovány za celý titul!).

Doporučená primární literatura - SZZk

Ad 3) Okruhy ke SZZk k vylosování

1. Starší německá literatura
2. Středověká dvorská literatura
3. Renesance a humanismus
4. Baroko
5. Osvícenství
6. Sturm und Drang
7. Klasika
8. Romantika
9. Mezi klasikou a romantismem
10. Biedermeier
11. Vormärz. Junges Deutschland
12. Realismus v Německu
13. Realismus v Rakousku a Švýcarsku
14. Naturalismus
15. Rakouská moderna
16. Německá moderna
17. Expresionismus
18. Literatura mezi válkami v Německu
19. Literatura mezi válkami v Rakousku a Švýcarsku
20. Exil
21. Pražská německá literatura
22. Literatura po 1945 v Německu
23. Literatura po 1945 v Rakousku a Švýcarsku

Formulář volitelných témat - literatura

Pokud nebude formulář odevzdán ve stanovené lhůtě, student nebude připuštěn ke zkoušce!!! Doporučená literatura k literární části SZZk

LINGVISTICKÁ ČÁST SZZK

I. Pro studenty nastoupivší do magisterského navazujícího studia 2015/2016 a dříve:

Lingvistická část SZZk z Německé filologie má dvě součásti. V první z nich student prokáže znalosti následujících disciplín:

1. Semiotik
2. Semantik
3. Pragmatik
4. Textlinguistik
5. Gesprächsanalyse
6. Soziolinguistik
7. Psycholinguistik
8. Historiolinguistik
9. Klassische Bereiche der Grammatikschreibung

Doporučená základní studijní literatura:

LINKE, Angelika / NUSSBAUMER, Markus / PORTMANN, Paul R. (2004): Studienbuch Linguistik. Tübingen. [Lze použít i starší vydání této publikace.]

von POLENZ, Peter (1991): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Bd. 1: Einführung: Grundbegriffe. Deutsch in der frühbürgerlichen Zeit. Berlin – New York.

von POLENZ, Peter (1978): Geschichte der deutschen Sprache. Berlin – New York.

BARTSCHAT, Brigitte (1996): Methoden der Sprachwissenschaft. Von Paul Hermann bis Noam Chomsky. Berlin.

DOUBRAVOVÁ, Jarmila (2002): Sémiotika v teorii a praxi. Praha.

Student využije při přípravě na tuto část SZZk rovněž poznatků z lingvistických seminářů a přednášek, které navštěvoval ve 2. a 3. bloku. Všeobecně platí zásada, že všechny disciplíny se zkouší v takovém rozsahu, v jakém jsou nabízeny v seminářích a přednáškách na katedře bez ohledu na to, zda student tyto semináře či přednášky absolvoval. Okruhy už nebudou blíže specifikovány. Poté, co si student „vylosuje“ jedno z devíti témat, formuluje zkoušející konkrétní, zužující otázku k tomuto tématu.

Pro druhou část zkoušky si student předem stanoví dvě lingvistická témata, kterými se v průběhu studia hlouběji zabýval (témata se nesmějí shodovat s tématy bakalářské zkoušky a diplomové práce) a napíše je spolu s uvedením prostudované literatury k těmto dvěma tématům do formuláře volitelných témat k lingvistické část zkoušky. Zkoušející vybere jedno téma, o němž bude u zkoušky se studentem podrobněji diskutovat. Vhodnost témat je nutno konzultovat s doc. Rinasem.

Aktuální pokyny - výběrová lingvistická témata

Formulář volitelných témat - lingvistika

II. Pokyny pro studenty nastoupivší do magisterského navazujícího studia 2016/2017 a později

Pro studenty nastoupivší v akademickém roce 2016/2017 a později platí přiložené pokyny. Nejpozději v den ukončení zápisu na vybraný termín SZZk do IS STAG student zašle sekretářce katedry (e-mailem či osobně) seznam prostudovaných sekundárních textů k jednotlivým tématům.

Pokyny k SZZk - lingvistická část, 2016/2017 a později

Formulář SZZk – lingvistická část

Diese Webseite nutzt Cookies

Diese Webseite nutzt Cookies zur Verbesserung des Erlebnisses unserer Besucher. Indem Sie weiterhin auf dieser Webseite navigieren, erklären Sie sich mit unserer Verwendung von Cookies einverstanden.

(Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.)
(Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.)
(Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.)