Studijní programy

Chcete vědět, proč studovat právě u nás a jaké výhody Vám studium olomoucké germanistiky přinese? Navštivte náš mikroweb Studuj germanistiku

Německá filologie – bakalářské studium (maior/minor)

Germanistika jako jeden z filologických oborů je zaměřena především na poznání jazyka a literatury německy mluvících zemí. Cílem bakalářského studia je poskytnutí základních a následně rozšiřujících znalostí v oblasti jazykovědy a literární vědy v rámci jazykového a národně-kulturního vymezení. Studium dovede posluchače ke schopnosti uvažovat o funkcích a formách jazyka, o literatuře a kulturních hodnotách s přihlédnutím k osobitým rysům německé a rakouské kultury i německé kultury z Čech a Moravy, dějin, myšlení a politiky.

Způsob organizace studia je do velké míry svěřen zodpovědnosti samotných studentů, umožňuje specializaci, interdisciplinární vhled do příbuzných disciplín, zapojuje studenty do výzkumných týmů a popularizačních akcí katedry. Samozřejmostí je možnost získat stipendium na zahraniční studium. Bakalářské studium také připravuje studenty na navazující magisterský program.

Příklad rozvrhu studijního programu k nahlédnutí zde.

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – bakalářské studium (samostatný studijní program nebo maior/minor)

Bakalářský studijní program Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad je zaměřen na prohlubování jazykových znalostí a schopností a na trénink základních překladatelských a tlumočnických dovedností, kromě toho zprostředkovává i potřebný teoretický základ v oblasti translatologie a filologie a vzdělává tak absolventy pro konkrétní povolání tlumočníků a překladatelů.

Důraz se zde proto klade i na všeobecné vzdělání, obecný kulturní rozhled a přehled o kultuře, literatuře, historickém a duchovním vývoji německé jazykové oblasti i o překladu jako kulturním fenoménu, tedy znalosti nezbytné pro pozdější kvalitní překladatelskou či tlumočnickou práci.

Příklad rozvrhu studijního programu k nahlédnutí zde.

Německá filologie – navazující magisterské studium (samostatný studijní program nebo maior/minor)

Germanistika jako jeden z filologických oborů je zaměřena především na poznání jazyka a literatury německy mluvících zemí. Cílem magisterského studia je prohloubení a rozšíření znalostí v oblasti jazykovědy a literární vědy v rámci jazykového a národně-kulturního vymezení.

Charakteristickým znakem studia je důraz na interdisciplinaritu, která vede studenta k prohloubení úvah o funkcích a formách jazyka, o literatuře a hodnotách umění a kultury vůbec, s přihlédnutím k osobitým rysům německé a rakouské kultury i německé kultury z Čech a Moravy, dějin, myšlení a politiky.

Během studia se posluchači seznámí s širšími souvislostmi jednotlivých germanistických disciplín; v oboru lingvistiky jsou to mimo jiné diachronní aspekty zkoumání jazyka, pokročilé úrovně syntaxe, lexikologie a stylistiky, dále např. základy textové lingvistiky, trendy v oblasti pragmatiky, sémantiky, rétoriky, psycholingvistiky a dalších disciplín. V literární vědě je hlavním předmětem zájmu 19. a 20. století až do současnosti, v rámci volitelných seminářů a přednášek je možné se však zaměřit i na starší epochy od středověku. Kromě zmíněného si studenti prohloubí metodologické základy, seznámí se se základními mezníky literární teorie a osvojí si i praktické dovednosti ústního i písemného projevu.

Způsob organizace studia samostatného programu umožňuje vysokou míru specializace a profilace, interdisciplinární vhled do příbuzných disciplín, umožní studentům zapojit se do výzkumu a popularizační práce na katedře, samozřejmostí je možnost získat stipendium v zahraničí. Navazující magisterské studium je zároveň přípravou na případné studium doktorské.

 

Navazující magisterské studium německé filologie nabízíme i v kombinované formě (ve variantě samostatného studijního programu).

Výuka navazujícího magisterského kombinovaného studia se koná v případě malého počtu zapsaných studentů v pondělí, a to 1 x za 14 dní (cca 6-7 x za semestr). Pokud se do kombinovaného studia zapíše větší počet studentů, bude výuka probíhat v pátek 1 x za 14 dní (cca 6-7 x za semestr).

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – navazující magisterské studium (samostatný studijní program nebo maior/minor)

Magisterský studijní program Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad klade důraz na prohloubení dosavadních odborných jazykových, filologických a translatologických znalostí, dovedností a kompetencí studujících, a to s nemalým důrazem i na upevnění a rozšíření potřebného teoretického základu v oblasti translatologie a filologie. Jeho absolventi jsou vzděláváni pro konkrétní povolání tlumočníků a překladatelů.

Tento studijní program si proto dává za cíl také rozšíření všeobecného vzdělání, obecného kulturní přehledu o kultuře, literatuře, historickém a duchovním vývoji německé jazykové oblasti, o aktuálních společenských tématech i překladu jako kulturnímu fenoménu, tedy znalosti, které jsou nezbytné pro pozdější kvalitní překladatelskou či tlumočnickou práci absolventů.

Diese Webseite nutzt Cookies

Diese Webseite nutzt Cookies zur Verbesserung des Erlebnisses unserer Besucher. Indem Sie weiterhin auf dieser Webseite navigieren, erklären Sie sich mit unserer Verwendung von Cookies einverstanden.

(Essenzielle Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.)
(Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.)
(Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung anzuzeigen. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.)