Studijní programy

Chcete vědět, proč studovat právě u nás a jaké výhody Vám studium olomoucké germanistiky přinese? Navštivte náš mikroweb Studuj germanistiku

Německá filologie – bakalářské studium (maior/minor)

Germanistika jako jeden z filologických oborů je zaměřena především na poznání jazyka a literatury německy mluvících zemí. Cílem bakalářského studia je poskytnutí základních a následně rozšiřujících znalostí v oblasti jazykovědy a literární vědy v rámci jazykového a národně-kulturního vymezení. Studium dovede posluchače ke schopnosti uvažovat o funkcích a formách jazyka, o literatuře a kulturních hodnotách s přihlédnutím k osobitým rysům německé a rakouské kultury i německé kultury z Čech a Moravy, dějin, myšlení a politiky.

Způsob organizace studia je do velké míry svěřen zodpovědnosti samotných studentů, umožňuje specializaci, interdisciplinární vhled do příbuzných disciplín, zapojuje studenty do výzkumných týmů a popularizačních akcí katedry. Samozřejmostí je možnost získat stipendium na zahraniční studium. Bakalářské studium také připravuje studenty na navazující magisterský program.

Příklad rozvrhu studijního programu k nahlédnutí zde.

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – bakalářské studium (samostatný studijní program nebo maior/minor)

Bakalářský studijní program Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad je zaměřen na prohlubování jazykových znalostí a schopností a na trénink základních překladatelských a tlumočnických dovedností, kromě toho zprostředkovává i potřebný teoretický základ v oblasti translatologie a filologie a vzdělává tak absolventy pro konkrétní povolání tlumočníků a překladatelů.

Důraz se zde proto klade i na všeobecné vzdělání, obecný kulturní rozhled a přehled o kultuře, literatuře, historickém a duchovním vývoji německé jazykové oblasti i o překladu jako kulturním fenoménu, tedy znalosti nezbytné pro pozdější kvalitní překladatelskou či tlumočnickou práci.

Příklad rozvrhu studijního programu k nahlédnutí zde.

Německá filologie – navazující magisterské studium (samostatný studijní program nebo maior/minor)

Germanistika jako jeden z filologických oborů je zaměřena především na poznání jazyka a literatury německy mluvících zemí. Cílem magisterského studia je prohloubení a rozšíření znalostí v oblasti jazykovědy a literární vědy v rámci jazykového a národně-kulturního vymezení.

Charakteristickým znakem studia je důraz na interdisciplinaritu, která vede studenta k prohloubení úvah o funkcích a formách jazyka, o literatuře a hodnotách umění a kultury vůbec, s přihlédnutím k osobitým rysům německé a rakouské kultury i německé kultury z Čech a Moravy, dějin, myšlení a politiky.

Během studia se posluchači seznámí s širšími souvislostmi jednotlivých germanistických disciplín; v oboru lingvistiky jsou to mimo jiné diachronní aspekty zkoumání jazyka, pokročilé úrovně syntaxe, lexikologie a stylistiky, dále např. základy textové lingvistiky, trendy v oblasti pragmatiky, sémantiky, rétoriky, psycholingvistiky a dalších disciplín. V literární vědě je hlavním předmětem zájmu 19. a 20. století až do současnosti, v rámci volitelných seminářů a přednášek je možné se však zaměřit i na starší epochy od středověku. Kromě zmíněného si studenti prohloubí metodologické základy, seznámí se se základními mezníky literární teorie a osvojí si i praktické dovednosti ústního i písemného projevu.

Způsob organizace studia samostatného programu umožňuje vysokou míru specializace a profilace, interdisciplinární vhled do příbuzných disciplín, umožní studentům zapojit se do výzkumu a popularizační práce na katedře, samozřejmostí je možnost získat stipendium v zahraničí. Navazující magisterské studium je zároveň přípravou na případné studium doktorské.

 

Navazující magisterské studium německé filologie nabízíme i v kombinované formě (ve variantě samostatného studijního programu).

Výuka navazujícího magisterského kombinovaného studia se koná v případě malého počtu zapsaných studentů v pondělí, a to 1 x za 14 dní (cca 6-7 x za semestr). Pokud se do kombinovaného studia zapíše větší počet studentů, bude výuka probíhat v pátek 1 x za 14 dní (cca 6-7 x za semestr).

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – navazující magisterské studium (samostatný studijní program nebo maior/minor)

Magisterský studijní program Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad klade důraz na prohloubení dosavadních odborných jazykových, filologických a translatologických znalostí, dovedností a kompetencí studujících, a to s nemalým důrazem i na upevnění a rozšíření potřebného teoretického základu v oblasti translatologie a filologie. Jeho absolventi jsou vzděláváni pro konkrétní povolání tlumočníků a překladatelů.

Tento studijní program si proto dává za cíl také rozšíření všeobecného vzdělání, obecného kulturní přehledu o kultuře, literatuře, historickém a duchovním vývoji německé jazykové oblasti, o aktuálních společenských tématech i překladu jako kulturnímu fenoménu, tedy znalosti, které jsou nezbytné pro pozdější kvalitní překladatelskou či tlumočnickou práci absolventů.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)