Státní závěrečné zkoušky – Mgr.

Státní závěrečná zkouška – Německá filologie


Státní magisterská zkouška se skládá:


1. z obhajoby magisterské práce (Pouze studenti studijního programu maior/dvouobor a samostatného studijního programu) – pokyny naleznete zde,

2. z ústní zkoušky z literární části,

3. z ústní zkoušky z lingvistické části.


Ústní zkouška z literární a lingvistické části probíhá v jeden den. Pokud by student u jedné části neuspěl, opakuje při dalším termínu pouze neúspěšnou část.

 

Pokyny pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020 (a později) – samostatný studijní program


LINGVISTICKÁ ČÁST

Lingvistickou část zkoušky tvoří čtyři části (A, B, C, D):

 

A. Teoretikové jazyka/Osobnosti lingvistiky

Student si vylosuje v květnu v letním semestru 1. roku studia (přesný termín bude vyvěšen minimálně 2 měsíce předem) jméno konkrétního lingvisty (z 55 jmen uvedených v Seznamu losovaných osobností lingvistiky). Bude mít dostatečný čas (minimálně osm měsíců) na důkladnou přípravu. U státní závěrečné zkoušky představí životopisné údaje svého vylosovaného lingvisty, zařadí jeho působení v rámci epochy, představí jeho dílo a z něho vybere jeden až dva tituly, o nichž bude hovořit podrobněji. Je možné předvést i citace ukázek z článků či studií. Během přípravy je předepsána nejméně jedna povinná konzultace.

Část A: Seznam losovaných osobností lingvistiky

 

B. Hlavní zkušební témata lingvistické části zkoušky (podle knihy Studienbuch Linguistik)

Student si až v den státní závěrečné zkoušky vylosuje jednu z následujících disciplín (I – IX) a poté jedno z témat uvnitř vylosované disciplíny (označené arabskou číslicí uvnitř následujícího seznamu); po 20 minutové přípravě proběhne před zkušební komisí rozprava k vylosovanému tématu.

I. Semiotik

II. Pragmalinguistik

III. Textlinguistik

IV. Historiolinguistik

V. Psycholinguistik

VI. Linguistische Semantik

VII. Gesprächsanalyse und Argumentationstheorie

VIII. Soziolinguistik

IX. Klassische Bereiche der Grammatikschreibung

Část B: Seznam disciplín s tématy a doporučenou literaturou

 

C. Třetí část státní závěrečné zkoušky v rámci lingvistiky (tzv. balíčky)

Student si vylosuje v květnu v letním semestru 1. roku studia (přesný termín bude vyvěšen minimálně 2 měsíce předem) jedno z následujících témat (tři pokusy při losování, student má právo si ze tří vylosovaných témat vybrat téma nejvíce odpovídající jeho zaměření). Téma, které bude předmětem této 3. části zkoušky, si student bude mít možnost zpracovávat samostatně až do dne konání státní zkoušky. U zkoušky, při níž nebude mít student možnost nahlížet do dříve připravených podkladů, bude probíhat na dané téma odborná diskuse mezi studentem a examinátory. Během přípravy je předepsána nejméně jedna povinná konzultace.

Část C: Seznam témat s doporučenou literaturou

 

D. Čtvrtá část závěrečné zkoušky v rámci lingvistiky – Rétorika

Předmětem této části zkoušky bude disciplína Rétorika. Student si až v den státní závěrečné zkoušky vylosuje téma, které bude korespondovat s tématy probranými v přednášce během studia, po cca 10 minutové přípravě proběhne před zkušební komisí rozprava k vylosovanému tématu.

Část D: Rhetorik – seznam témat s doporučenou literaturou

 

Nejpozději v den ukončení zápisu na vybraný termín SZZk do IS STAG student zašle sekretářce katedry (e-mailem či osobně) vyplněný formulář SZZk – lingvistická část se seznamem prostudované a konzultantem schválené literatury k části A a C.

Formulář SZZk – lingvistická část

 

 

LITERÁRNÍ ČÁST

Student si vylosuje v květnu v letním semestru 1. roku studia (přesný termín bude vyvěšen minimálně 2 měsíce předem) ze dvou předem známých a níže zveřejněných seznamů otázek/okruhů (seznam A a B) vždy po jedné otázce, přičemž se seznam A vztahuje k literárním žánrům, motivům, tématům a seznam B k jednotlivým kanonizovaným textům německy psané literatury. Třetím okruhem otázek jsou otázky vztahující se k jednotlivým autorům německy psané literatury: student sám zvolí autora, kterému se chce při SZZk věnovat. Vylosované otázky budou neodkladně oznámeny studijnímu oddělení a bude o nich pořízen záznam do protokolu SZZk. Vylosovaná témata zůstávají platná, ať student přistoupí k SZZk kdykoli (tedy i později než 1 rok po vylosování) a také, neuspěje-li student u prvního či druhého termínu.

Vylosované otázky a zvolenou otázku student důkladně zpracuje v domácí přípravě (seznámí se zejména s novou relevantní sekundární literaturou). Během přípravy je předepsána nejméně jedna povinná konzultace. Při SZZk student prezentuje výsledky své přípravy a odpovídá na otázky examinátorů k tématu. Cílem je především lépe prověřit kompetence studentů při samostatném zpracování a prezentaci komplexních problémů dějin literatury a literární vědy. Zároveň je kladen důraz na schopnost uchopit hlubší souvislosti mezi jednotlivými epochami dějin německé literatury.

Nejpozději v den ukončení zápisu na vybraný termín SZZk do IS STAG student zašle sekretářce katedry (e-mailem či osobně) vyplněný níže uvedený formulář SZZk – literární část se seznamem prostudovaných a konzultantem schválených primárních a sekundárních textů k jednotlivým tématům.

U SZZk student rovněž předloží seznam četby obsahující minimálně 60 titulů primární literatury. Četba by měla být reprezentativní, tj. nejlépe obsahovat tituly ze všech epoch dějin německé literatury.

Liste A: Motive, Themen, Genres

Liste B: Werke

Formulář SZZk – literární část

 

Pokyny pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020 (a později) – studijní program maior/minor


LINGVISTICKÁ ČÁST

Lingvistickou část zkoušky tvoří tři části (A, B, C):

 

A. Teoretikové jazyka/Osobnosti lingvistiky

Student si vylosuje v květnu v letním semestru 1. roku studia (přesný termín bude vyvěšen minimálně 2 měsíce předem) jméno konkrétního lingvisty (z 55 jmen uvedených v Seznamu losovaných osobností lingvistiky). Bude mít dostatečný čas (minimálně osm měsíců) na důkladnou přípravu. U státní závěrečné zkoušky představí životopisné údaje svého vylosovaného lingvisty, zařadí jeho působení v rámci epochy, představí jeho dílo a z něho vybere jeden až dva tituly, o nichž bude hovořit podrobněji. Je možné předvést i citace ukázek z článků či studií. Během přípravy je předepsána nejméně jedna povinná konzultace.

Část A: Seznam losovaných osobností lingvistiky

 

B. Hlavní zkušební témata lingvistické části zkoušky (podle knihy Studienbuch Linguistik)

Student si až v den státní závěrečné zkoušky vylosuje jednu z následujících disciplín (I – IX) a poté jedno z témat uvnitř vylosované disciplíny (označené arabskou číslicí uvnitř následujícího seznamu); po 20 minutové přípravě proběhne před zkušební komisí rozprava k vylosovanému tématu.

I. Semiotik

II. Pragmalinguistik

III. Textlinguistik

IV. Historiolinguistik

V. Psycholinguistik

VI. Linguistische Semantik

VII. Gesprächsanalyse und Argumentationstheorie

VIII. Soziolinguistik

IX. Klassische Bereiche der Grammatikschreibung

Část B: Seznam disciplín s tématy a doporučenou literaturou

 

C. Třetí část státní závěrečné zkoušky v rámci lingvistiky (tzv. balíčky)

Student si vylosuje v květnu v letním semestru 1. roku studia (přesný termín bude vyvěšen minimálně 2 měsíce předem) jedno z následujících témat (tři pokusy při losování, student má právo si ze tří vylosovaných témat vybrat téma nejvíce odpovídající jeho zaměření). Téma, které bude předmětem této 3. části zkoušky, si student bude mít možnost zpracovávat samostatně až do dne konání státní zkoušky. U zkoušky, při níž nebude mít student možnost nahlížet do dříve připravených podkladů, bude probíhat na dané téma odborná diskuse mezi studentem a examinátory. Během přípravy je předepsána nejméně jedna povinná konzultace.

Část C: Seznam témat s doporučenou literaturou

 

Nejpozději v den ukončení zápisu na vybraný termín SZZk do IS STAG student zašle sekretářce katedry (e-mailem či osobně) vyplněný níže uvedený formulář SZZk – lingvistická část se seznamem prostudované a konzultantem schválené literatury k části A a C.

Formulář SZZk – lingvistická část

 

 

LITERÁRNÍ ČÁST

Student si vylosuje v květnu v letním semestru 1. roku studia (přesný termín bude vyvěšen minimálně 2 měsíce předem) ze dvou předem známých a níže zveřejněných seznamů otázek/okruhů (seznam A a B) vždy po jedné otázce, přičemž se seznam A vztahuje k literárním žánrům, motivům, tématům a seznam B k jednotlivým kanonizovaným textům německy psané literatury. Vylosované otázky budou neodkladně oznámeny studijnímu oddělení a bude o nich pořízen záznam do protokolu SZZk. Vylosovaná témata zůstávají platná, ať student přistoupí k SZZk kdykoli (tedy i později než 1 rok po vylosování) a také, neuspěje-li student u prvního či druhého termínu.

Vylosované otázky student důkladně zpracuje v domácí přípravě (seznámí se zejména s novou relevantní sekundární literaturou). Během přípravy je předepsána nejméně jedna povinná konzultace. Při SZZk student prezentuje výsledky své přípravy a odpovídá na otázky examinátorů k tématu. Cílem je především lépe prověřit kompetence studentů při samostatném zpracování a prezentaci komplexních problémů dějin literatury a literární vědy. Zároveň je kladen důraz na schopnost uchopit hlubší souvislosti mezi jednotlivými epochami dějin německé literatury.

Nejpozději v den ukončení zápisu na vybraný termín SZZk do IS STAG student zašle sekretářce katedry (e-mailem či osobně) vyplněný níže uvedený formulář SZZk – literární část se seznamem prostudovaných a konzultantem schválených primárních a sekundárních textů k jednotlivým tématům.

U SZZk student rovněž předloží seznam četby obsahující minimálně 40 titulů primární literatury. Četba by měla být reprezentativní, tj. nejlépe obsahovat tituly ze všech epoch dějin německé literatury.

Liste A: Motive, Themen, Genres

Liste B: Werke

Formulář SZZk – literární část (maior/minor)

 

Pokyny pro studenty, kteří nastoupili do studia v roce 2015 – 2018

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou částí - jazykovědné a literárně-vědné. K lingvistické části je nutno odevzdat vyplněný formulář, který najdete ke stažení na této stránce. Lingvistickou a literární část SZZk je třeba vykonat v jednom termínu. Přečtěte si prosím důkladně pokyny k jednotlivým částem SZZk. Předejdete tím problémům.

 

LINGVISTICKÁ ČÁST

Pokyny k lingvistické části pro studenty nastoupivší do studia 2016/2017 a později naleznete v přiloženém souboru. Nejpozději v den ukončení zápisu na vybraný termín SZZk do IS STAG student zašle sekretářce katedry (e-mailem či osobně) seznam prostudovaných sekundárních textů k jednotlivým tématům.

Formulář SZZk - lingvistická část
Pokyny k SZZk - lingvistická část, 2016/17 a později

Pokyny k lingvistické části pro studenty nastoupivší do studia 2015/2016 a dříve:

Lingvistická část SZZk v jednooborovém i dvouoborovém navazujícím magisterském studiu Německé filologie má dvě části:

PRVNÍ ČÁST LINGVISTICKÉ SZZK:

V první části lingvistické SZZk prokáže každý student znalosti následujících devíti disciplín:

1. Semiotik
2. Semantik
3. Pragmatik
4. Textlinguistik
5. Gesprächsanalyse
6. Soziolinguistik
7. Psycholinguistik
8. Historiolinguistik
9. Klassische Bereiche der Grammatikschreibung

Doporučená základní studijní literatura:
LINKE, Angelika / NUSSBAUMER, Markus / PORTMANN, Paul R. (2004): Studienbuch Linguistik. Tübingen. [Lze použít i starší vydání této publikace.] von POLENZ, Peter (1991): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Bd. 1: Einführung: Grundbegriffe. Deutsch in der frühbürgerlichen Zeit. Berlin – New York.
von POLENZ, Peter (1978): Geschichte der deutschen Sprache. Berlin – New York. 
BARTSCHAT, Brigitte (1996): Methoden der SprachwissenschaftVon Paul Hermann bis Noam Chomsky. Berlin. 
DOUBRAVOVÁ, Jarmila (2002): Sémiotika v teorii a praxi. Praha.

Student využije při přípravě na tuto část SZZk rovněž poznatků z lingvistických seminářů a přednášek, které navštěvoval ve 2. a 3. bloku. Všeobecně platí zásada, že všechny disciplíny se zkouší v takovém rozsahu, v jakém jsou nabízeny v seminářích a přednáškách na katedře bez ohledu na to, zda student tyto semináře či přednášky absolvoval. Okruhy už nebudou blíže specifikovány. Poté, co si student „vylosuje“ jedno z devíti témat, formuluje zkoušející konkrétní, zužující otázku k tomuto tématu.

DRUHÁ ČÁST LINGVISTICKÉ SZZk

Jednooboroví studenti „literáti“a dvouoboroví studenti

Pro druhou část zkoušky si student předem stanoví dvě lingvistická témata, kterými se v průběhu studia hlouběji zabýval (témata se nesmějí shodovat s tématy bakalářské zkoušky, diplomové práce ani s tématem „velké konverzační zkoušky“), a napíše je spolu s uvedením prostudované literatury k těmto dvěma tématům do formuláře k lingvistické části zkoušky. Zkoušející vybere jedno z témat, o němž bude u zkoušky se studentem podrobněji diskutovat. Vhodnost témat je nutno konzultovat s doc. Rinasem.

Aktuální pokyny - výběrová lingvistická témata

Jednooboroví studenti „lingvisté“

Ke druhé části zkoušky si student, který píše svou magisterskou diplomovou práci z lingvistiky, v průběhu studia z níže uvedeného seznamu doporučené jazykovědné literatury prostuduje nejméně 50 titulů a jejich soupis odevzdá ve stejném termínu jako formulář volitelných témat ke SZZk. Examinátoři určí podle předloženého soupisu jedno lingvistické téma, které bude předmětem této 2. části SZZk. Téma bude studentovi sděleno až v den konání zkoušky. (Seznam doporučené jazykovědné literatury je ke stažení níže).

Formulář k SZZk (lingvistická část) (dvouobor)

Formulář k SZZk (lingvistická část) (jednoobor)

Pokud nebude formulář odevzdán ve stanovené lhůtě, student nebude připuštěn ke zkoušce!!!

Doporučená literatura k jazykové části SZZk

 

LITERÁRNÍ ČÁST

Student vpředpolí zkoušky „losuje“ ze dvou předem známých a zveřejněných seznamů otázek/okruhů (seznam A a B) vždy po jedné otázce, přičemž se seznam A vztahuje k literárním žánrům, motivům, tématůma druhý k jednotlivým kanonizovaným textům německy psané literatury. Třetím okruhem otázek jsou otázky vztahující se k jednotlivým autorům německy psané literatury: student sám zvolí autora, kterému se chce při SZZk věnovat. Losování témat se uskuteční týden před koncem evidence zadaných BP a DP do IS STAG. Vylosované otázky budou neodkladně oznámeny studijnímu oddělení a bude o nich pořízen záznam do protokolu SZZk. Vylosovaná témata zůstávají platná, ať student přistoupí k SZZk kdykoli (tedy i později než 1 rok po vylosování) a také, neuspěje-li student u prvního či druhého termínu.

Vylosované otázky a zvolenou otázku student důkladně zpracuje v domácí přípravě (seznámí se zejména s novou relevantní sekundární literaturou). Během přípravy je předepsána nejméně jedna povinná konzultace. Při SZZk student prezentuje výsledky své přípravy a odpovídá na otázky examinátorů k tématu. Cílem změny v rámci předmětu SZZk je především lépe prověřit kompetence studentů při samostatném zpracování a prezentaci komplexních problémů dějin literatury a literární vědy. Zároveň tato forma SZZk klade větší důraz na schopnost uchopit hlubší souvislosti mezi jednotlivými epochami dějin německé literatury.

Nejpozději v den ukončení zápisu na vybraný termín SZZk do IS STAG student zašle sekretářce katedry (e-mailem či osobně) seznam prostudovaných primárních a sekundárních textů k jednotlivým tématům.

Formulář SZZk - literární část

U SZZk student předloží seznam četby obsahující min. 40 titulů primární literatury. Četba by měla být reprezentativní, tj. nejlépe obsahovat tituly ze všech epoch dějin německé literatury.

Liste A: Motive, Themen, Genres

Liste B: Werke

 

Pokyny pro studenty, kteří nastoupili do studia v roce 2014 a dříve

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou částí - jazykovědné a literárně-vědné. K oběma částem je nutno odevzdat vyplněný formulář, který najdete ke stažení na této stránce. Lingvistickou a literární část SZZk je třeba vykonat v jednom termínu. Přečtěte si prosím důkladně pokyny k jednotlivým částem SZZk. Předejdete tím problémům.

PODMÍNKY PRO PŘIPUŠTĚNÍ KE SZZK:

1. splnění předepsaných studijních povinností
2. odevzdání správně vyplněného formuláře na lingvistickou a literární část zkoušky ve stanoveném termínu (na každý termín – tzn. i na opravný – je třeba odevzdat formulář znovu). Formuláře jsou ke stažení níže. Musejí být správně vyplněny (a případně konzultovány) a odevzdány bez výjimkyve stejném termínu jako je termín přihlášení na státní závěrečnou zkoušku ve STAGu u sekretářky katedry, a to buď přímo, nebo na e-mailovou adresu (annamacova@seznam.cznebo anna.macova@upol.cz), nebo poštou na adresu: Katedra germanistiky, FF UP Olomouc, Křížkovského 10, 772 00  Olomouc.

Student se může odhlásit ze zkoušky jen ze závažných důvodů (rodinné, zdravotní; zdravotní důvody musejí být doloženy potvrzením lékaře). Pokud nebude formulář volitelných témat odevzdán ve stanovené lhůtě, student nebude připuštěn ke zkoušce.

V případě neúspěchu u jedné části magisterské státní závěrečné zkoušky je možné v následujícím termínu opakovat pouze neúspešnou část zkoušky.

LINGVISTICKÁ ČÁST

Pro studenty, nastoupivší v akademickém roce 2014/2015 a dříve platí stejné pokyny, které naleznete výše, tzn. tytéž pokyny jako pro studenty nastoupivší v roce 2015/2016.

LITERÁRNÍ ČÁST

U SZZk si student vylosuje jednu z celkových 18 epoch německé literatury, které jsou uvedeny v seznamu (viz dále, bod 3), a z ní bude zkoušen. Dále mu komisí bude vybráno jedno ze dvou výběrových témat, na které bude v průběhu zkoušky tázán. Na přípravu bude mít 30-40 minut, samotný průběh literární části SZZk trvá dalších cca. 30-40 minut. Kromě vylosované epochy a jednoho z výběrových témat bude při zkoušce hodnocena přiměřenost jazykového projevu a schopnost hovořit o literatuře uvedené v seznamu četby. Znalosti historického a kulturně-historického kontextu se předpokládají a jsou součástí hodnocení výkonu.

AD 1: VÝBĚROVÁ LITERÁRNÍ TÉMATA

Dvě výběrová literární témata je nutné vyplnit na formulář a odevzdat ve stejném termínu jako je termín odevzdání formuláře na státní závěrečnou zkoušku ve STAGu. Platí, že obě témata nesmějí spadat do jedné epochy a nesmějí se shodovat s tématy bakalářské zkoušky, diplomové práce ani s tématem „velké konverzační zkoušky“. Součástí odevzdaného formuláře musí být sekundární literatura, kterou student k daným dvěma tématům přečetl. Za sekundární literaturu nejsou považována skripta, lexikony, učebnice a dějiny literatury. Vhodnost témat je nutno konzultovat sprof. Fialovou

Aktuální pokyny - výběrová literární témata

AD 2: SEZNAM ČETBY

Počet titulů primární literatury: 80. Seznam četby musí student přinést ke státní zkoušce. Každá epocha musí být zastoupena četbou. Současně musí být zastoupena lyrika, epika i drama. O titulech uvedených na seznamu musí student být během zkoušky schopen rozumně promluvit. Doporučujeme tedy vést si „čtenářský deník“, který si student před SZZ prolistuje a bude tak schopen se na jednotlivé tituly rozvzpomenout. Za jeden titul na seznamu četby je považovánasamostatná knižní publikace, tzn. 1 román, 1 povídka/novela, 1 soubor povídek/novel, či celásbírka básní/výbor z básní (samotné básně nejsou považovány za celý titul!).
Počet titulů sekundární literatury není určen, měl by se pohybovat mezi 10-15 tituly (tento počet se nezapočítává do 80 titulů primární četby, ale patří sem samozřejmě tituly uvedené u výběrových otázek). Do sekundární literatury se nepočítají: skripta, učebnice, dějiny literatury, literární atlasy a všeobecné encyklopedie.

AD 3: OTÁZKY K SZZk

1. Starší německá literatura
2. Středověká dvorská literatura
3. Renesance, humanismus a reformace
4. Baroko
5. Osvícenství
6. Sturm und Drang
7. Klasika
8. Romantika
19. Biedermeier, Vormärz a Junges Deutschland
10. Realismus
11. Naturalismus 
12. Moderna 
13. Expresionismus, Dada + další avantgardy 
14. Literatura mezi světovými válkami
15. Exil a vnitřní emigrace
16. Pražská německá literatura
17. Moravská německá literatura
18. Literatura po roce 1945

Formulář k SZZk (literární část)

Pokud nebude formulář odevzdán ve stanovené lhůtě, student nebude připuštěn ke zkoušce!!!

Doporučená literatura k literární části SZZk

 

Státní závěrečná zkouška – Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad

Státní magisterská zkouška se skládá z:

1. z obhajoby magisterské práce (Pouze studenti studijního programu maior a samostatného studijního programu)

2. z ústní zkoušky z předmětu: Geschichte, Theorie und Methodik des Übersetzens und des Dolmetschens

3. z ústní zkoušky z předmětu: Philologische Grundlagen der Translatologie

 

Ústní zkouška z předmětů „Geschichte, Theorie und Methodik des Übersetzens und des Dolmetschens“ a „Philologische Grundlagen der Translatologie“ probíhá v jeden den. Pokud by student u jednoho z těchto dvou předmětů neuspěl, opakuje při dalším termínu pouze neúspěšný předmět.

 

Ad 1: Student vypracuje německy psanou práci v rozsahu ca. 80 stran, viz „návrh témat diplomových prací“ či dle individuální dohody s vyučujícími.

 

Ad 2: Proběhne odborná rozprava s examinátorem, při níž student prokáže teoretické a metodologické znalosti z oblasti dějin, teorie a metodiky překladu a tlumočení. Zkouška se skládá z části A a části B:

 

A: Fragen zur Theorie und Geschichte der Übersetzung

 1. Die Abgrenzung der Wissenschaftsdisziplin „Translatologie“, ihre Ziele und Struktur
 2. Übersetzungen der Bibel (Übersicht, historisch-gesellschaftliche/religiöse Kontexte, Impakte der einzelnen Übersetzungen; der Prüfling kann sich dann auf eine Epoche/eine Übersetzung/ein Problem konzentrieren)
 3. Einbürgerndes versus verfremdendes Übersetzen: Beispiele aus der Geschichte des Übersetzens (der Prüfling kann sich auf eine Epoche/eine Übersetzung/ein Problem konzentrieren)
 4. Ausgewähltes Kapitel aus der Geschichte des Übersetzens in Deutschland/ins Deutsche (Prüfling bestimmt selbst)
 5. Ausgewähltes Kapitel aus der Geschichte des Übersetzens in Böhmen/ins Tschechische (Prüfling bestimmt selbst)
 6. Übersetzungsprozess als Kommunikation – drei Phasen des Übersetzungsprozesses nach Jiří Levý
 7. Übersetzungsprozess als Suche nach der sprachlichen Umkodierung – kontrastivlinguistisch geprägte Ansätze (Leipziger Schule, Werner Koller). Fünf Bezugsrahmen der Äquivalenz nach Werner Koller
 8. Übersetzungsprozess als eine Form des Handelns – Skopostheorie. Der Begriff der Adäquatheit (Hans Josef Vermeer, Katharina Reiß, Christiane Nord)
 9. Übersetzungsprozess als Vorgang des Verstehens – Hermeneutische Ansätze (Radegundis Stolze)
 10. Systemtheorien (Gideon Toury, Belgische Schule). Diskussion über Universalien
 11. Grundsätzliche Arten der Übersetzung, ihre Definition und Funktion (Jakobson, Hervey/ Higgins)
 12. Verschiedene theoretische Auffassungen des Begriffs Äquivalenz (Eugene Nida, Juliane House, Christiane Nord)

 

B: Fragen zur Methodik des Übersetzens und Theorie des Dolmetschens

 1. Deszendente Verfahren beim Übersetzen und Dolmetschen
 2. Aszendente Verfahren beim Übersetzen und Dolmetschen
 3. Umgang mit Grammatischer Äquivalenz/Adäquatheit
 4. Definitionen und Typologie des Dolmetschens, Geschichte der Dolmetscherschulen, Dolmetscher als interkulturelle Vermittler
 5. Die einzelnen Stufen des Verfahrens des Dolmetschens, Typen des Gedächtnisses und ihre Verwendung bei m Dolmetschen
 6. Notation, Funktionen und Anwendung, Vorgänge und Strategien beim Dolmetschen
 7. Gemeinschaftsdolmetschen und seine Besonderheiten, Prozess der Konsekutivverdolmetschung und der Simultanverdolmetchung
 8. Metaphern, Wortspiele, Zitate; kulturelle Anspielungen; kulturelle Mediation
 9. Wesentliche theoretische Modelle des Dolmetschens: kommunikatives Modell, Modell des Aufwands, Interpretationsmodell

Základní doporučená literatura k předmětu "Geschichte, Theorie und Methodik des Übersetzens und des Dolmetschens"

 

V předmětu „Geschichte, Theorie und Methodik des Übersetzens und des Dolmetschens“ je v případě opakovaného pokusu nutno opakovat vždy jak část A, tak část B, tyto dílčí součásti nelze oddělit.

 

Ad 3 Proběhne odborná rozprava s examinátorem, při níž student prokáže znalosti z předmětu Philologische Grundlagen der Translatologie. Předmětem této části zkoušky bude jeden ze 7 tematických okruhů:

 

 1. Kritika překladu
 2. Kontrastivní lingvistika
 3. Nástroje textové analýzy lingvistické
 4. Nástroje textové analýzy literární
 5. Vybrané kapitoly z dějin německé literatury
 6. Rétorika a stylistika
 7. Překlad jako kulturní proces

 

Student si na začátku semestru, v němž hodlá Státní magisterskou zkoušku složit, vylosuje jeden z výše uvedených tematických okruhů a s konzultantem vylosovaného okruhu (viz níže) blíže specifikuje konkrétní tematické zaměření, jež bude předmětem státní zkoušky.

O vylosovaném okruhu bude pořízen záznam do protokolu SZZk. Vylosovaný okruh zůstává platný, ať student přistoupí k SZZk kdykoli (tedy i později než 1 rok po vylosování) a také, neuspěje-li student u prvního či druhého termínu.

Konkrétní tematické zaměření z vylosovaného okruhu student důkladně zpracuje v domácí přípravě (seznámí se také s relevantní sekundární literaturou). Během přípravy je předepsána nejméně jedna povinná konzultace.

Nejpozději v den ukončení zápisu na vybraný termín SZZk do IS STAG student zašle sekretářce katedry (e-mailem či osobně) k zadanému tématu níže uvedený (a konzultantem již schválený) formulář s prostudovanou literaturou.

Při SZZk student prezentuje výsledky své přípravy a odpovídá na otázky examinátorů k tématu.

 

Formulář Státní závěrečná zkouška – losovaný okruh

 

Okruhy:

Konzultanti:

1. Kritika překladu

Mgr. Marie Krappmann, Ph.D.

2. Kontrastivní lingvistika

prof. PhDr. Mgr. Karsten Rinas, Dr.

3. Nástroje textové analýzy lingvistické

Mgr. Veronika Opletalová, Ph.D.

4. Nástroje textové analýzy literární

Mgr. Milan Horňáček, Ph.D.

5. Vybrané kapitoly z dějin německé literatury

prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.

doc. Mgr. Jörg Krappmann, Ph.D.

6. Rétorika a stylistika

prof. PhDr. Mgr. Karsten Rinas, Dr.

7. Překlad jako kulturní proces

doc. Mgr. Jörg Krappmann, Ph.D.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)