Kombinované studium

Aktuality

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Studijní plán

Výuka navazujícího magisterského kombinovaného studia se koná v případě malého počtu zapsaných studentů v pondělí, a to 1 x za 14 dní (cca 6 - 7 x za semestr). Pokud se do kombinovaného studia zapíše větší počet studentů, bude výuka probíhat v pátek 1 x za 14 dní (cca 6 - 7 x za semestr).

Ve studijním plánu naleznete seznam povinných; povinně volitelných i volitelných předmětů s dalšími užitečnými informacemi. Pro celé Vaše studium platí studijní plán z akademického roku, kdy jste nastoupili ke studiu.

 

Aktulální studijní plány naleznete zde.

Státní závěrečné zkoušky

Pokyny pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020 (a později)

 

Aktuální pokyny ke státní závěrečné zkoušce naleznete zde.

 

Pokyny pro studenty, kteří nastoupili do studia v roce 2015 – 2018

POZOR: Následující pokyny platí pouze pro studenty kombinovaného studia!

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou částí - jazykovědné a literárně-vědné. K oběma částem je nutno odevzdat vyplněný formulář, který najdete ke stažení na této stránce. Lingvistickou a literární část SZZk je třeba vykonat v jednom termínu. Přečtěte si prosím důkladně pokyny k jednotlivým částem SZZk. Předejdete tím problémům.

PODMÍNKY PRO PŘIPUŠTĚNÍ KE SZZK:

1. splnění předepsaných studijních povinností

2. odevzdání správně vyplněného formuláře na lingvistickou a literární část zkoušky ve stanoveném termínu (na každý termín – tzn. i na opravný – je třeba odevzdat formulář znovu). Formuláře jsou ke stažení níže. Musejí být správně vyplněny (a případně konzultovány) a odevzdány bez výjimky ve stejném termínu jako je termín přihlášení na státní závěrečnou zkoušku ve STAGu u sekretářky katedry, a to buď přímo, nebo na e-mailovou adresu (annamacova@seznam.cz nebo anna.macova@upol.cz), nebo poštou na adresu: Katedra germanistiky, FF UP Olomouc, Křížkovského 10, 772 00 Olomouc.

Student se může odhlásit ze zkoušky jen ze závažných důvodů (rodinné, zdravotní; zdravotní důvody musejí být doloženy potvrzením lékaře) aniž by mu propadl termín. Pokud nebude formulář volitelných témat odevzdán ve stanovené lhůtě, student nebude připuštěn ke zkoušce.

V případě neúspěchu u jedné části magisterské státní závěrečné zkoušky je možné v následujícím termínu opakovat pouze neúspěšnou část zkoušky.

LITERÁRNÍ ČÁST SZZK

U SZZk si student vylosuje jednu z celkových 23 epoch německé literatury, které jsou uvedeny v seznamu (viz dále), a z ní bude zkoušen. Dále mu komisí bude vybráno jedno z výběrových témat, na které bude v průběhu zkoušky tázán. Na přípravu bude mít 30-40 minut, samotný průběh literární části SZZk trvá dalších cca. 30-40 minut. Kromě vylosované epochy a jednoho z výběrových témat bude při zkoušce hodnocena přiměřenost jazykového projevu a schopnost hovořit o literatuře uvedené v seznamu četby. Znalosti historického a kulturně-historického kontextu se předpokládají a jsou součástí hodnocení výkonu.

Ad 1) Výběrová literární témata

Dvě výběrová literární témata je nutné vyplnit na formulář (ke stažení níže). Obě témata nesmějí spadat do jedné epochy a nesmějí se shodovat s tématy bakalářské zkoušky či diplomové práce. Součástí odevzdaného formuláře musí být sekundární literatura, kterou student k daným dvěma tématům přečetl. Za sekundární literaturu nejsou považována skripta, lexikony, učebnice a dějiny literatury. Vhodnost témat je nutno konzultovat s prof. Fialovou.

Aktuální pokyny - výběrová literární témata

Ad 2) Seznam četby

Počet titulů primární literatury: 80 (seznam četby musí student přinést ke státní zkoušce).

Každá epocha musí být zastoupena četbou. Současně musí být zastoupena lyrika, epika i drama. O titulech uvedených na seznamu musí student být během zkoušky schopen rozumně promluvit. Doporučujeme tedy vést si „čtenářský deník“, který si student před SZZk prolistuje a bude tak schopen se na jednotlivé tituly rozvzpomenout. Za jeden titul na seznamu četby je považovánasamostatná knižní publikace, tzn. 1 román, 1 povídka/novela, 1 soubor povídek/novel, či celásbírka básní/výbor z básní (samotné básně nejsou považovány za celý titul!).

Doporučená primární literatura - SZZk

Ad 3) Okruhy ke SZZk k vylosování

1. Starší německá literatura
2. Středověká dvorská literatura
3. Renesance a humanismus
4. Baroko
5. Osvícenství
6. Sturm und Drang
7. Klasika
8. Romantika
9. Mezi klasikou a romantismem
10. Biedermeier
11. Vormärz. Junges Deutschland
12. Realismus v Německu
13. Realismus v Rakousku a Švýcarsku
14. Naturalismus
15. Rakouská moderna
16. Německá moderna
17. Expresionismus
18. Literatura mezi válkami v Německu
19. Literatura mezi válkami v Rakousku a Švýcarsku
20. Exil
21. Pražská německá literatura
22. Literatura po 1945 v Německu
23. Literatura po 1945 v Rakousku a Švýcarsku

Formulář volitelných témat - literatura

Pokud nebude formulář odevzdán ve stanovené lhůtě, student nebude připuštěn ke zkoušce!!! Doporučená literatura k literární části SZZk

LINGVISTICKÁ ČÁST SZZK

I. Pro studenty nastoupivší do magisterského navazujícího studia 2015/2016 a dříve:

Lingvistická část SZZk z Německé filologie má dvě součásti. V první z nich student prokáže znalosti následujících disciplín:

1. Semiotik
2. Semantik
3. Pragmatik
4. Textlinguistik
5. Gesprächsanalyse
6. Soziolinguistik
7. Psycholinguistik
8. Historiolinguistik
9. Klassische Bereiche der Grammatikschreibung

Doporučená základní studijní literatura:

LINKE, Angelika / NUSSBAUMER, Markus / PORTMANN, Paul R. (2004): Studienbuch Linguistik. Tübingen. [Lze použít i starší vydání této publikace.]

von POLENZ, Peter (1991): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Bd. 1: Einführung: Grundbegriffe. Deutsch in der frühbürgerlichen Zeit. Berlin – New York.

von POLENZ, Peter (1978): Geschichte der deutschen Sprache. Berlin – New York.

BARTSCHAT, Brigitte (1996): Methoden der Sprachwissenschaft. Von Paul Hermann bis Noam Chomsky. Berlin.

DOUBRAVOVÁ, Jarmila (2002): Sémiotika v teorii a praxi. Praha.

Student využije při přípravě na tuto část SZZk rovněž poznatků z lingvistických seminářů a přednášek, které navštěvoval ve 2. a 3. bloku. Všeobecně platí zásada, že všechny disciplíny se zkouší v takovém rozsahu, v jakém jsou nabízeny v seminářích a přednáškách na katedře bez ohledu na to, zda student tyto semináře či přednášky absolvoval. Okruhy už nebudou blíže specifikovány. Poté, co si student „vylosuje“ jedno z devíti témat, formuluje zkoušející konkrétní, zužující otázku k tomuto tématu.

Pro druhou část zkoušky si student předem stanoví dvě lingvistická témata, kterými se v průběhu studia hlouběji zabýval (témata se nesmějí shodovat s tématy bakalářské zkoušky a diplomové práce) a napíše je spolu s uvedením prostudované literatury k těmto dvěma tématům do formuláře volitelných témat k lingvistické část zkoušky. Zkoušející vybere jedno téma, o němž bude u zkoušky se studentem podrobněji diskutovat. Vhodnost témat je nutno konzultovat s doc. Rinasem.

Aktuální pokyny - výběrová lingvistická témata

Formulář volitelných témat - lingvistika

II. Pokyny pro studenty nastoupivší do magisterského navazujícího studia 2016/2017 a později

Pro studenty nastoupivší v akademickém roce 2016/2017 a později platí přiložené pokyny. Nejpozději v den ukončení zápisu na vybraný termín SZZk do IS STAG student zašle sekretářce katedry (e-mailem či osobně) seznam prostudovaných sekundárních textů k jednotlivým tématům.

Pokyny k SZZk - lingvistická část, 2016/2017 a později

Formulář SZZk – lingvistická část

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)