Státní závěrečné zkoušky – Mgr.

Pro studenty nastoupivší do Mgr. studia 2015 a později

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou částí - jazykovědné a literárně-vědné. K lingvistické části je nutno odevzdat vyplněný formulář, který najdete ke stažení na této stránce. Lingvistickou a literární část SZZk je třeba vykonat v jednom termínu. Přečtěte si prosím důkladně pokyny k jednotlivým částem SZZk. Předejdete tím problémům.

LINGVISTICKÁ ČÁST

Pokyny k lingvistické části pro studenty nastoupivší do studia 2016/2017 a později naleznete v přiloženém souboru. Nejpozději v den ukončení zápisu na vybraný termín SZZk do IS STAG student zašle sekretářce katedry (e-mailem či osobně) seznam prostudovaných sekundárních textů k jednotlivým tématům.

Pokyny k SZZk - lingvistická část, 2016/17 a později

Pokyny k lingvistické části pro studenty nastoupivší do studia 2015/2016 a dříve:

Lingvistická část SZZk v jednooborovém i dvouoborovém navazujícím magisterském studiu Německé filologie má dvě části:

PRVNÍ ČÁST LINGVISTICKÉ SZZK:

V první části lingvistické SZZk prokáže každý student znalosti následujících devíti disciplín:

1. Semiotik
2. Semantik
3. Pragmatik
4. Textlinguistik
5. Gesprächsanalyse
6. Soziolinguistik
7. Psycholinguistik
8. Historiolinguistik
9. Klassische Bereiche der Grammatikschreibung

Doporučená základní studijní literatura:
LINKE, Angelika / NUSSBAUMER, Markus / PORTMANN, Paul R. (2004): Studienbuch Linguistik. Tübingen. [Lze použít i starší vydání této publikace.] von POLENZ, Peter (1991): Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Bd. 1: Einführung: Grundbegriffe. Deutsch in der frühbürgerlichen Zeit. Berlin – New York.
von POLENZ, Peter (1978): Geschichte der deutschen Sprache. Berlin – New York. 
BARTSCHAT, Brigitte (1996): Methoden der SprachwissenschaftVon Paul Hermann bis Noam Chomsky. Berlin. 
DOUBRAVOVÁ, Jarmila (2002): Sémiotika v teorii a praxi. Praha.

Student využije při přípravě na tuto část SZZk rovněž poznatků z lingvistických seminářů a přednášek, které navštěvoval ve 2. a 3. bloku. Všeobecně platí zásada, že všechny disciplíny se zkouší v takovém rozsahu, v jakém jsou nabízeny v seminářích a přednáškách na katedře bez ohledu na to, zda student tyto semináře či přednášky absolvoval. Okruhy už nebudou blíže specifikovány. Poté, co si student „vylosuje“ jedno z devíti témat, formuluje zkoušející konkrétní, zužující otázku k tomuto tématu.

DRUHÁ ČÁST LINGVISTICKÉ SZZk

Jednooboroví studenti „literáti“a dvouoboroví studenti

Pro druhou část zkoušky si student předem stanoví dvě lingvistická témata, kterými se v průběhu studia hlouběji zabýval (témata se nesmějí shodovat s tématy bakalářské zkoušky, diplomové práce ani s tématem „velké konverzační zkoušky“), a napíše je spolu s uvedením prostudované literatury k těmto dvěma tématům do formuláře k lingvistické části zkoušky. Zkoušející vybere jedno z témat, o němž bude u zkoušky se studentem podrobněji diskutovat. Vhodnost témat je nutno konzultovat s doc. Rinasem.

Aktuální pokyny - výběrová lingvistická témata

Jednooboroví studenti „lingvisté“

Ke druhé části zkoušky si student, který píše svou magisterskou diplomovou práci z lingvistiky, v průběhu studia z níže uvedeného seznamu doporučené jazykovědné literatury prostuduje nejméně 50 titulů a jejich soupis odevzdá ve stejném termínu jako formulář volitelných témat ke SZZk. Examinátoři určí podle předloženého soupisu jedno lingvistické téma, které bude předmětem této 2. části SZZk. Téma bude studentovi sděleno až v den konání zkoušky. (Seznam doporučené jazykovědné literatury je ke stažení níže).

Formulář k SZZk (lingvistická část) (dvouobor)

Formulář k SZZk (lingvistická část) (jednoobor)

Pokud nebude formulář odevzdán ve stanovené lhůtě, student nebude připuštěn ke zkoušce!!!

Doporučená literatura k jazykové části SZZk

LITERÁRNÍ ČÁST

Student vpředpolí zkoušky „losuje“ ze dvou předem známých a zveřejněných seznamů otázek/okruhů (seznam A a B) vždy po jedné otázce, přičemž se seznam A vztahuje k literárním žánrům, motivům, tématůma druhý k jednotlivým kanonizovaným textům německy psané literatury. Třetím okruhem otázek jsou otázky vztahující se k jednotlivým autorům německy psané literatury: student sám zvolí autora, kterému se chce při SZZk věnovat. Losování témat se uskuteční týden před koncem evidence zadaných BP a DP do IS STAG. Vylosované otázky budou neodkladně oznámeny studijnímu oddělení a bude o nich pořízen záznam do protokolu SZZk. Vylosovaná témata zůstávají platná, ať student přistoupí k SZZk kdykoli (tedy i později než 1 rok po vylosování) a také, neuspěje-li student u prvního či druhého termínu.

Vylosované otázky a zvolenou otázku student důkladně zpracuje v domácí přípravě (seznámí se zejména s novou relevantní sekundární literaturou). Během přípravy je předepsána nejméně jedna povinná konzultace. Při SZZk student prezentuje výsledky své přípravy a odpovídá na otázky examinátorů k tématu. Cílem změny v rámci předmětu SZZk je především lépe prověřit kompetence studentů při samostatném zpracování a prezentaci komplexních problémů dějin literatury a literární vědy. Zároveň tato forma SZZk klade větší důraz na schopnost uchopit hlubší souvislosti mezi jednotlivými epochami dějin německé literatury.

Nejpozději v den ukončení zápisu na vybraný termín SZZk do IS STAG student zašle sekretářce katedry (e-mailem či osobně) seznam prostudovaných primárních a sekundárních textů k jednotlivým tématům.

U SZZk student předloží seznam četby obsahující min. 40 titulů primární literatury. Četba by měla být reprezentativní, tj. nejlépe obsahovat tituly ze všech epoch dějin německé literatury.

Liste A: Motive, Themen, Genres

Liste B: Werke

Regeln Wahlthemen

Pro studenty nastoupivší do Mgr. studia 2014 a dříve

Státní závěrečná zkouška sestává ze dvou částí - jazykovědné a literárně-vědné. K oběma částem je nutno odevzdat vyplněný formulář, který najdete ke stažení na této stránce. Lingvistickou a literární část SZZk je třeba vykonat v jednom termínu. Přečtěte si prosím důkladně pokyny k jednotlivým částem SZZk. Předejdete tím problémům.

PODMÍNKY PRO PŘIPUŠTĚNÍ KE SZZK:

1. splnění předepsaných studijních povinností
2. odevzdání správně vyplněného formuláře na lingvistickou a literární část zkoušky ve stanoveném termínu (na každý termín – tzn. i na opravný – je třeba odevzdat formulář znovu). Formuláře jsou ke stažení níže. Musejí být správně vyplněny (a případně konzultovány) a odevzdány bez výjimkyve stejném termínu jako je termín přihlášení na státní závěrečnou zkoušku ve STAGu u sekretářky katedry, a to buď přímo, nebo na e-mailovou adresu (annamacova@seznam.cznebo anna.macova@upol.cz), nebo poštou na adresu: Katedra germanistiky, FF UP Olomouc, Křížkovského 10, 772 00  Olomouc.

Student se může odhlásit ze zkoušky jen ze závažných důvodů (rodinné, zdravotní; zdravotní důvody musejí být doloženy potvrzením lékaře). Pokud nebude formulář volitelných témat odevzdán ve stanovené lhůtě, student nebude připuštěn ke zkoušce.

V případě neúspěchu u jedné části magisterské státní závěrečné zkoušky je možné v následujícím termínu opakovat pouze neúspešnou část zkoušky.

LINGVISTICKÁ ČÁST

Pro studenty, nastoupivší v akademickém roce 2014/2015 a dříve platí stejné pokyny, které naleznete výše, tzn. tytéž pokyny jako pro studenty nastoupivší v roce 2015/2016.

LITERÁRNÍ ČÁST

U SZZk si student vylosuje jednu z celkových 18 epoch německé literatury, které jsou uvedeny v seznamu (viz dále, bod 3), a z ní bude zkoušen. Dále mu komisí bude vybráno jedno ze dvou výběrových témat, na které bude v průběhu zkoušky tázán. Na přípravu bude mít 30-40 minut, samotný průběh literární části SZZk trvá dalších cca. 30-40 minut. Kromě vylosované epochy a jednoho z výběrových témat bude při zkoušce hodnocena přiměřenost jazykového projevu a schopnost hovořit o literatuře uvedené v seznamu četby. Znalosti historického a kulturně-historického kontextu se předpokládají a jsou součástí hodnocení výkonu.

AD 1: VÝBĚROVÁ LITERÁRNÍ TÉMATA

Dvě výběrová literární témata je nutné vyplnit na formulář a odevzdat ve stejném termínu jako je termín odevzdání formuláře na státní závěrečnou zkoušku ve STAGu. Platí, že obě témata nesmějí spadat do jedné epochy a nesmějí se shodovat s tématy bakalářské zkoušky, diplomové práce ani s tématem „velké konverzační zkoušky“. Součástí odevzdaného formuláře musí být sekundární literatura, kterou student k daným dvěma tématům přečetl. Za sekundární literaturu nejsou považována skripta, lexikony, učebnice a dějiny literatury. Vhodnost témat je nutno konzultovat sprof. Fialovou

Aktuální pokyny - výběrová literární témata

AD 2: SEZNAM ČETBY

Počet titulů primární literatury: 80. Seznam četby musí student přinést ke státní zkoušce. Každá epocha musí být zastoupena četbou. Současně musí být zastoupena lyrika, epika i drama. O titulech uvedených na seznamu musí student být během zkoušky schopen rozumně promluvit. Doporučujeme tedy vést si „čtenářský deník“, který si student před SZZ prolistuje a bude tak schopen se na jednotlivé tituly rozvzpomenout. Za jeden titul na seznamu četby je považovánasamostatná knižní publikace, tzn. 1 román, 1 povídka/novela, 1 soubor povídek/novel, či celásbírka básní/výbor z básní (samotné básně nejsou považovány za celý titul!).
Počet titulů sekundární literatury není určen, měl by se pohybovat mezi 10-15 tituly (tento počet se nezapočítává do 80 titulů primární četby, ale patří sem samozřejmě tituly uvedené u výběrových otázek). Do sekundární literatury se nepočítají: skripta, učebnice, dějiny literatury, literární atlasy a všeobecné encyklopedie.

AD 3: OTÁZKY K SZZk

1. Starší německá literatura
2. Středověká dvorská literatura
3. Renesance, humanismus a reformace
4. Baroko
5. Osvícenství
6. Sturm und Drang
7. Klasika
8. Romantika
19. Biedermeier, Vormärz a Junges Deutschland
10. Realismus
11. Naturalismus 
12. Moderna 
13. Expresionismus, Dada + další avantgardy 
14. Literatura mezi světovými válkami
15. Exil a vnitřní emigrace
16. Pražská německá literatura
17. Moravská německá literatura
18. Literatura po roce 1945

Formulář k SZZk (literární část)

Pokud nebude formulář odevzdán ve stanovené lhůtě, student nebude připuštěn ke zkoušce!!!

Doporučená literatura k literární části SZZk