Přednáška dr. Kalivodové

Katedra germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Vás srdečně zve na přednášku

Gender v překladu: jazykové výzvy

(překlady literární i odborné, obecný diskurz)

paní PhDr. Evy Kalivodové, Ph.D.,

odborné asistentky Ústavu translatologie Filozofické fakulty UK v Praze.

Místo konání: posluchárna č. 3.39 na FF UP v Olomouci, Křížkovského 10

Doba konání: 5. dubna 2018 v 15.15 hodin

Přednáška, která bude proslovena česky, prozkoumá druhy přítomnosti genderu v textu. V teoretických argumentech i praktických příkladech poukáže na různé způsoby překládání, anebo nepřekládání genderové povahy různých textů. Výsledným cílem je zdůraznit velké možnosti překladu proměňovat myšlení a představivost cílového publika, ale i případnou nebezpečnost překladu pro utvrzování myšlenkových stereotypů. Zkoumaným materiálem pro přednášku jsou především překlady z angličtiny do češtiny, ale argumentace se pokusí vyvodit obecné závěry.

Paní PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D., anglistka a bohemistka, působí jako odborná asistentka v Ústavu translatologie Filozofické fakulty UK v Praze. Kromě toho pracuje jako překladatelka (Erica Jongová: Strach vzlétnout, 1994; Strach z padesátky, 2001; Naomi Wolfová: Vagina: nová perspektiva, 2014; Roger Griffin: Modernismus a fašismus, 2015). Spolupracovala na přípravě jedné z prvních českých publikací na téma Feminismus – monotematického čísla časopisu Iniciály (1992). Odborně se zabývá především genderem v překladu a v literární historii (monografie Browningová nebo Klášterský? Krásnohorská nebo Byron? O rodu v životě literatury, 2010) a dějinami překladu. Publikuje v češtině a v angličtině. S Jiřinou Šiklovou, s pomocí Nadace Gender Studies a grantu americké Fordovy nadace spoluzaložila roku 1998 první, stále fungující akademické pracoviště pro genderová studia v ČR – Centrum genderových studií na FF UK.

Přijďte, jste srdečně zváni. Vítáni jsou i studentky a studenti anglistiky.

Pozvánka k cyklu přednášek

Katedra germanistiky přestěhována

Katedra germanistiky se od nynějška opět nachází na staronové adrese Křížkovského 10, 3. a 4. patro, přední trakt. Prosíme o shovívavost v prvních, orientačních týdnech.

Der Lehrstuhl für Germanistik befindet sich nach einer zweieinhalb Jahre langen Pause wieder an der Adresse Křížkovského 10, Olomouc, 3.+4. Stock. Wir bitten um Geduld in den ersten Wochen.

Zpráva Žurnálu UP: Filologické katedry FF UP se stěhují do rekonstruovaných prostor