O katedře

Kontakt

Katedra germanistiky
Filozofická fakulta
Univerzita Palackého
Křížkovského 10
779 00 Olomouc

tel.: +420 585 633 203

Sekretářka katedry:
Mgr. et Mgr. Anna Mácová
anna.macova@upol.cz

Krátká historie katedry

Obor germanistika existuje na Univerzitě Palackého od roku 1948, tedy téměř od roku obnovení a znovuzaložení univerzity. K první, zakládající generaci olomouckých germanistů patřili významní koryfejové disciplín lingvistických i literárněvědných, především Pavel Trost, Karel Zemen, Ladislav Heger, Josef Birgus a Vladimír Nop, ke druhé generaci počítáme naše učitele, absolventy olomoucké i pražské germanistiky z 50. a 60. let, Ludvíka Václavka, Lucy Topoľskou, Jana Chytila, Rudolfa Uvíru, Karla Franka, Rudolfa Baumbacha, Margaretu Keprtovou a další.

Do roku 1989 procházela olomoucká germanistika vývojem typickým pro předrevoluční vysoké školství řízené socialistickou kulturní a vzdělávací politikou: Němčina a k ní přináležející německojazyčná kultura měla z historických důvodů těžké postavení a směla být studována jen v kombinaci s ruštinou, coby jazyk NDR byla vzata částečně na milost. Ve druhé polovině 60. let možno dokonce mluvit o jistém rozkvětu germanistických studií. Současně probíhalo znovuobjevování německé literatury a kultury z Čech a Moravy, zejména tzv. pražská německá literatura zažívala konjunkturu v referátech a sbornících z tzv. liblických konferencí. V srpnu 1968 byly však výzkumné ambice zmařeny a na dlouhých dvacet let normalizace byl výzkum německé literatury z Moravy a Čech víceméně tabu – stejně jako veškeré svobodné filologické bádání a vůbec svobodné myšlení na univerzitní půdě.

Po roce 1989 se díky germanistovi Ludvíku Václavkovi, který se stal prvním porevolučním děkanem, díky amerikanistovi Josefu Jařabovi, prvnímu porevolučnímu rektorovi UP, a díky Lucy Topoľské, která byla vedoucí katedry, olomoucká germanistika otevřela Evropě a světu – ve dvojím smyslu: Do Olomouce začaly proudit řady významných představitelů světové germanistiky (připomeňme amerického germanistu Petra Strelku, berlínského medievistu Volkera Mertense, bamberského lingvistu Helmuta Glücka, mnichovského znalce německé literatury z Moravy Diethera Krywalského, spisovatele Petra Härtlinga, Ericu Pedretti či Ursulu Haas), olomoučtí studenti a učitelé naopak mohli konečně cestovat do německy hovořících zemí a studovat na německých a rakouských univerzitách.

Do Olomouce přicházely i knižní dary zaplňující mezery zejména v moderní literatuře a výzkumu, roku 1992 zde Rakouskou republikou byla založena Rakouská knihovna. Díky třetí generaci olomouckých germanistů, Ingeborg Fialové-Fürstové, Jörgu Krappmannovi, Libuši Spáčilové a dalším, kteří měli částečně zkušenosti s německým a rakouským vysokoškolským systémem, i díky zahraničním lektorům byl brzy reformován způsob studia a proměněn v moderní studium s vysokou mírou interdisciplinarity, volitelnosti a zodpovědnosti studentů za vlastní studium.

V roce 1997 bylo na katedře germanistiky založeno Centrum pro výzkum moravské německé literatury (Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur) věnující se výzkumu do té doby zanedbávané, zapomenuté a mnohdy tabuizované německé kultury a literatury z Moravy. V součinnosti tří generací (spolupracovníky Centra byli a jsou mnozí studenti magisterského a doktorského studia) bylo docíleno vědeckých výsledků (vědecké i literární publikace, doktorské práce, sborníky, pořádání vědeckých konferencí, autorská čtení, výstavy a mnoho dalšího), které zajistily a zajišťují olomoucké germanistice dobré jméno v Evropě, získaly jí množství tuzemských a zahraničních grantů a několik prestižních zahraničních ocenění. Z germanistiky vzešly na začátku nového tisíciletí také dva dnes již samostatné obory, nederlandistika a judaistika.

 

Významné osobnosti katedry germanistiky:

 

Pavel Trost (na KG 1949–1957)

Polyhistor, všestranný filolog a estetik. Narozen 1907 ve Šternberku. Studoval v Praze. Za války byl nasazen ve Slezsku, před osvobozením i vězněn. Přišel do Olomouce z Brna, učil v Olomouci do roku 1957, poté odešel do Prahy. Působil mimo jiné ve Vídni a v Göttingenu. Zasvěcoval své žáky do jazykovědy i literární vědy, do vztahů mezi skupinami jazyků a také do pohledů na intelektuální život v republice a ve světě. Vyznačoval se velikou všestranností, psal práce z obecné jazykovědy, literární vědy, germanistiky i např. baltistiky. Jeho Studie o jazycích a literatuře vydané 1995 v nakladatelství Torst Jaromírem Povejšilem jsou dodnes čtivými, poučnými a v mnoha ohledech základními studiemi.

 

Ladislav Heger (na KG 1953–1964)

Narozen 3. 2. 1902, jako germanista působil převážně v Praze, FF Up se však zasloužil o vznik germanistické knihovny. V letech 1921–1927 studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na univerzitách v Kodani a Berlíně. Roku 1931 se stal lektorem dánštiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v letech 1937-1939 a 1945-1948 zde byl docentem. Mezi lety 1955-1962 byl docentem na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své vědecké práci se zabýval severskými jazyky a literaturou, zvláštní pozornost věnoval starogermánským literárním památkám. Je autorem řady odborných děl z oblasti germanistiky a nordistiky, např. Der bestimmte Artikel in einer Reihe von altgermanischen Denkmälern (1937), Německý jazyk v Evropě (1941) a mnoha studií, publikovaných v domácím i zahraničním odborném tisku. Byl vedoucím autorského kolektivu Slovníku spisovatelů – Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko, Island, Nizozemí, Belgie (1967). Překládal z němčiny, vlámštiny, dánštiny a staroislandštiny.

 

Ludvík Václavek (na KG 1956–1973, 1989–2021)

Narozen 1931, studoval v letech 1950-1955 německou a ruskou filologii na UP, jeho učitelem byl mimo jiné Pavel Trost. Po ukončení doktorského studia (jehož část absolvoval u Hanse Meyera v Lipsku) se stal odborným asistentem, poté docentem (habilitační práce o pražském německém autorovi F.C. Weiskopfovi) na Katedře germanistky FF UP, v letech 1963-67 byl jejím vedoucím. Vyučoval dějiny německé literatury v celé šíři, přednášel také studentům v Brně a v Prešově, vydal několik velmi ceněných skript. Po roce 1968 byl Václavek persekvován, 1972 propuštěn z fakulty a zbaven všech akademických funkcí, měl zákaz publikovat a stýkat se se studenty. Do roku 1989 pracoval jako knihovník.

V této temné normalizační době přes zákaz konzultoval tajně se studenty a kolegy jejich vědecké práce, překládal a publikoval pod cizími jmény – také mnohé studie k moravské německé literatuře, jež se staly základem pozdějšího výzkumu v Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur. V roce 1989 se stal prvním porevolučním děkanem FF, 1994 vedoucím katedry germanistiky, 1997 byl spoluzakladatelem Arbeitsstelle. Po roce 2000 přednášel dějiny německé literatury (zejména starší německou literaturu, modernu a moravskou německou literaturu), vedl mnoho doktorských a diplomových prací, publikoval a až do konce svého života v roce 2021 byl nenahraditelným mentorem a rádcem svým mladším kolegům.

 

Lucy Topoĺská (na KG 1966–2012)

Narozena 1933, studovala německou a ruskou filologii na UP a na UK v Praze, diplomovou práci o Thomasu Mannovi psala u Pavla Trosta a Hugo Siebenscheina. Do roku 1965 pracovala ve Státní vědecké knihovně v Olomouci, poté se stala odbornou asistentkou na Katedře germanistiky UP. Bylo jí svěřeno vedení přednášek a seminářů k dějinám německé a rakouské literatury 18. a 19. století. Pro posluchače napsala 1970 skripta o osvícenské literatuře, která byla (v několikerých doplněných vydáních) vítaným zdrojem informací pro generace studentů germanistiky. Vzhledem ke svým zkušenostem a odbornosti knihovnice se až do 90. let starala o katederní knihovnu, která patřila i v dobách normalizace k nejlépe vybaveným v zemi. V roce 1980 obhájila habilitační práci o pražském německém básníkovi a překladateli české lyriky Rudolfu Fuchsovi, docentský titul jí byl udělen ale až v roce 1989, neboť v období po pražském jaru nepatřila ke „spolehlivým kádrům“, nýbrž právě naopak. V tomto období se věnovala také výzkumu moravské německé literatury, zejména regionálního německého divadla, a překládala beletrii. V letech 1990-1994 byla vedoucí katedry, za jejího přispění a pod jejím dohledem došlo k zásadní reformě studia germanistiky, k obnovení a k velkému rozkvětu katedry. Až do svého odchodu do důchodu v roce 2009 vyučovala Lucy Topolská dějiny německé literatury 18., 19. a 20. století, vedla desítky diplomových prací, velmi oblíbené a navštěvované byly také její semináře uměleckého překladu. Literárnímu překladu se věnuje dodnes.

 

Margareta Keprtová (na KG 1969–2004)

Narozena 1939, studovala německou a ruskou filologii na UP v Olomouci, po několika letech praxe na základní a dvou středních odborných školách nastoupila v roce 1968 na katedru germanistiky jako odborná asistentka pro praktický jazyk. Vyučovala generace studentů, vydala několik svazků německo-české konverzace a slovníků odborné slovní zásoby. V 80. letech šla s dobou: natočila devět výukových videoprogramů. Po roce 1989 až do svého odchodu v r. 2004 se intenzivně věnovala šíření rakouské kultury: Ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem v Praze a rakouskou knihovnou na katedře germanistiky organizovala návštěvy a autorská čtení desítek rakouských spisovatelů.

Knihovny na Katedře germanistiky

Na katedře germanistiky se nachází tři různé knihovny – Rakouská knihovna, německá knihovna a knihovna Centra pro výzkum německé moravské literatury. Všechny tři knihovny poskytují jak odbornou, tak beletristickou literaturu k absenční výpůjčce, je možné v nich ale i na místě bádat a využít poradenských služeb jejich jednotlivých knihovníků.

Knižní fond jednotlivých knihoven se průběžně katalogizuje v rámci ústředního katalogu Knihovny Univerzity Palackého, jelikož zatím však nejsou zkatalogizovány všechny knihy, je nejjednodušší a nejspolehlivější se ohledně konkrétních titulů informovat přímo v knihovnách.

 

Stránky, kontakty a informace jednotlivých knihoven:

 

Německá knihovna

Otevírací doba:

Úterý 13:30-14:45

Středa 13:30-15:00

Studenti kombinovaného studia si mohou knihy objednat i prostřednictvím e-mailu nebo facebooku, tituly Vám připravíme v den vyučování na sekretariát katedry.

Katalog: Katalog knihovny

 

Sídlo a kontakt:

Knihovnu najdete v prostorách katedry germanistiky (místnost 3.43).

Mgr. Markéta Buršová

E-mail: bursova.marketa@gmail.com 

 

Rakouská knihovna

Aktuální otevírací dobu a všechny další informace najdete na našem facebookovém profilu či webové stránce:

https://www.facebook.com/rakouskaknihovna/

https://knihovna.twoday.net/

 

Sídlo a kontakt:

Knihovnu najdete v prostorách katedry germanistiky (místnost 3.36).

Mgr. Alžběta Peštová, Ph.D.

Tel.: +420 585 633 209

E-mail: alzbeta.pestova@upol.cz

 

Knihovna Centra pro výzkum moravské německé literatury

Aktuální otevírací dobu a všechny další informace najdete na webové stránce Centra:

http://arbeitsstelle.upol.cz/knihovna/

 

Sídlo a kontakt:

Knihovnu najdete v prostorách katedry germanistiky (místnost 3.52).

Mgr. Radek Flekal

E-mail: radek.flekal@seznam.cz

 

About the Department

The Department of German Studies, founded in 1946, ranks among the oldest philological German Philology departments in the country, teaching both German Language and Literature. The graduate study programme teaches the students to think about functions and forms of the language, literature and values of art and culture in general, taking into account the distinctive features of the German and Austrian culture (and the German culture of Bohemia and Moravia), history, thought and politics.

The bachelor’s and master’s programmes in German Philology are both offered as single or double degree programmes (full-time day study, the single degree master’s programme as part-time distance study as well). Students are required to master German at B1 level to be accepted to study at the department. The graduates from bachelor’s programmes of other Czech or foreign universities are welcomed to study the single or double degree master’s programmes German Studies in Olomouc.

More ...

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)