Profil a uplatnění absolventa

Německá filologie – bakalářské studium

Absolvent získá důkladnou znalost němčiny, znalosti a kompetence v oboru německá filologie odpovídající bakalářskému stupni vzdělání a vybavení pro další studium oboru německá filologie v magisterském stupni. Bude znát německou terminologii, přehled o německé a rakouské historii a historii česko-německých vztahů, bude schopen zacházet s texty všeho druhu, porozumět jejich kontextům a vztahům, interpretovat, hledat a třídit informace, orientovat se současných kulturních a společenských tématech německy mluvícího prostoru.

Absolventi oboru se uplatní všude tam, kde je kladen důraz na dobrou znalost německého jazyka, jeho ovládání v písemném i ústním projevu, zejména v těchto oblastech:

 • publicistika, nakladatelství, média, marketing
 • kulturně-vědecké instituce, knihovny
 • různá odvětví výrobního průmyslu a služeb, firmy s německými/rakouskými vztahy
 • cestovní ruch
 • překladatelství, tlumočnictví
 • výuka německého jazyka
 • s návazným speciálním vzděláním i další nepříbuzné obory (bankovnictví, právo, diplomacie, atd.)

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – bakalářské studium

Absolvent získá jazykové kompetence odpovídající stupni C1 Evropského referenčního rámce. Bude schopen překládat/tlumočit texty různých funkčních stylů v úředním a obchodním jednání. Dokáže zorientovat v odborných textech z různých oblastí. Bude vyzbrojen schopnostmi komunikovat a uvažovat v německém jazyce a o německém jazyce, literatuře a kulturně-společenském kontextu německy mluvících zemí, bude mít přehled o aktuálních veřejných tématech německojazyčného prostoru i česko-německých vztazích. Bude obeznámen se základní odbornou literaturou a bude schopen samostatné tvůrčí činnosti v rámci zvolené tematické specializace.

Absolventi budou schopni číst a interpretovat německé texty, budou schopni pracovat jak v komerční, tak i v kulturně-politické sféře, uplatní se zejména v těchto oblastech:

 • překladatelé a tlumočníci pro firmy se vztahy s německy mluvícím prostorem
 • národní, mezinárodní či evropské instituce využívající německý jazyk
 • státní, kulturně-vědecké, kulturně-politické, kulturně-vzdělávací, neziskové a mnohé další organizace
 • překladatel/tlumočník na OSVČ
 • média, publicistika, diplomacie, státní sféra

Německá filologie – magisterské navazující studium

Absolvent magisterského studia má vysokou a všestrannou jazykovou kompetenci jak v psaném, tak i mluveném jazyce. Má dokonalý přehled o synchronní deskriptivní gramatice všech vrstev jazyka, je obeznámen s objektem, terminologií a metodami moderní lingvistiky. Zná vývoj německého jazyka, historii německé literatury včetně staršího německého písemnictví (medievistika) i „okrajová“ témata (populární literatura, regionální literatura, non-fikcionální žánry atd.). Má přehled o dějinách, kultuře a myšlení německých zemí a aktuálních veřejných tématech, je schopen samostatné vědecké práce v jednom ze dvou filologických oborů – v lingvistice či literární historii/literární vědě. Díky zapojení do organizace kulturních událostí katedry získá sociální kompetence, které mu umožní rozvíjet vlastní kulturní projekty a iniciativy.

Je schopen konkurovat germanistům v evropském měřítku a vykonávat jakékoli povolání spojené se znalostí německého jazyka, ať už jde o tlumočnickou či překladatelskou praxi, o cizojazyčné manažerství, práci v archivech, knihovnách či v kulturních organizacích (nakladatelstvích, redakcích, rozhlase atd.), má hlubší vzdělání, širší rozhled a schopnosti systematicky samostatně myslet a pracovat. Získal-li absolvent osvědčení o učitelské způsobilosti, je oprávněn vyučovat německý jazyk na všech typech středních škol. Typické oblasti uplatnění jsou:

 • v českých, mezinárodních či evropských institucích
 • kulturních, kulturně-vědeckých, správních či státních organizacích
 • v komerční sféře, tedy ve firmách se vztahy k německy mluvícímu prostoru
 • v oblasti překladu a tlumočení
 • v publicistice, médiích, nakladatelstvích jako redaktor, korektor
 • v kulturní sféře (divadla)
 • v diplomacii

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – navazující magisterské studium

Absolvent získá všestranné dovednosti a znalosti, které mu umožní pracovat jako překladatel a tlumočník z německého jazyka do češtiny i naopak. Má všeobecnou schopnost analyzovat texty nejrůznějšího charakteru a volit vhodné strategie k jejich převodu do jiného jazyka. Jeho jazyková kompetence odpovídá stupni C1-C2 Evropského referenčního rámce, je schopen překládat/tlumočit texty všech funkčních stylů včetně textů odborných a literárních, komunikovat a uvažovat v německém jazyce a o kulturně-společenském kontextu německy mluvících zemí, má přehled o dějinách, kultuře německy mluvících zemí, a to i v komparaci s českými kulturními dějinami. Zná základní odbornou literaturu a je schopen samostatné tvůrčí činnosti. Získal přehled o dějinách a metodologických proudech svých vědeckých oborů (dějiny a teorie překladu a tlumočení, překlad jako kulturní proces, kritika překladu, analýza textu, kontrastivní lingvistika, odborný jazyk, rétorika a stylistika). Díky zapojení do organizace kulturních událostí katedry získá sociální kompetence, které mu umožní rozvíjet vlastní kulturní projekty a iniciativy.

Samostatný studijní program umožňuje oproti studijním plánům maior a minor prohloubit specializaci v rámci povinných i povinně volitelných předmětů/modulů a také rozšířit obecně vzdělávací kontext tlumočníka a překladatele.

Absolvent magisterského navazujícího studijního programu Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad se uplatní se všude tam, kde je kladen důraz na dokonalou znalost německého jazyka a kde se počítá se schopností analyzovat a převádět obsahy ústních i písemných textů z českého do německého jazyka a naopak. Získal-li absolvent v rozšiřujícím studiu osvědčení o učitelské způsobilosti, je oprávněn vyučovat německý jazyk na všech typech škol v České republice. Typickými oblastmi uplatnění jsou:

 • národní, mezinárodní i evropské instituce
 • mezinárodní firmy se vztahy k německy mluvícímu prostoru
 • veřejná sféra – státní a správní organizace
 • kulturní, kulturně-vědecké, kulturně vzdělávací instituce
 • diplomacie, EU
 • překlad a tlumočení jako OSVČ
 • publicistika, média, nakladatelství, marketing
 • výuka německého jazyka

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)