Profil a uplatnění absolventa

Německá filologie - bakalářské studium

Absolventi se uplatní všude tam, kde je kladen důraz na dobrou znalost německého jazyka, jeho ovládání v písemném i ústním projevu, a také tam, kde je na základním vzdělání bakalářského stupně možno budovat další vzdělání speciální. Předpokládáme, že absolvent bakalářského studia německé filologie může najít uplatnění v publicistice, v nakladatelstvích, v kulturních a kulturně-vědeckých institucích, ale také ve všech odvětvích výrobního průmyslu a služeb jako překladatel, tlumočník, učitel německého jazyka, poradce manažerů s cizojazyčnou výbavou a jako člověk schopný dalšího speciálního vzdělávání, ať už v oborech příbuzných či v oborech zcela nepříbuzných (bankovnictví, výrobní sféra, právo, diplomacie atd.).

Absolvent získá důkladnou znalost němčiny, znalosti a kompetence v oboru německá filologie odpovídající bakalářskému stupni vzdělání a vybavení pro další studium oboru německá filologie v magisterském stupni, základní znalosti a kompetence v dalším klasickém humanitním oboru dle vlastního výběru, znalost německé terminologie, německé/rakouské historie, metodologie a nejnovějších poznatků zvolené vědní disciplíny, všeobecnou schopnost zacházet s texty všeho druhu, porozumět jejich kontextům a vztahům, interpretovat, hledat a třídit informace, rozumět složitým procesům zejména v kontextu česko-německých vztahů, obecně kulturní přehled o dějinách, dějinách ducha, o kultuře a umění německy mluvících zemí, a to v úzkém propojení a v komparaci s kulturními dějinami vlastní národní kultury.

Absolventi bakalářského jednooborového studia budou schopni číst a interpretovat německé texty (včetně archivních pramenů), jež jsou součástí kánonu textů české literatury/historie, po doškolení ve speciálních dovednostech budou moci vykonávat práci archivářů, odborných knihovníků (zejména v knihovnách s německým knižním fondem); budou schopni pracovat v kulturně-politické sféře (publicistika, nakladatelství, kulturní a kulturně-politické, kulturně-vzdělávací instituce, neziskové organizace), kde se od svých konkurentů na trhu práce budou lišit zejména jazykovou kompetencí a schopností fundovaného vhledu do problematiky česko-německých vztahů.

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad - bakalářské studium

Absolventi naleznou uplatnění jako překladatelé/tlumočníci v různých organizacích, institucích, firmách, agenturách nebo na volné noze jako OSVČ. Budou schopni číst a interpretovat německé texty (i archivní materiály), budou schopni pracovat také v kulturně-politické sféře (publicistika, nakladatelství, kulturní a kulturně-politické, kulturně-vzdělávací instituce, neziskové organizace), kde se od svých konkurentů na trhu práce budou lišit zejména jazykovou kompetencí a schopností fundovaného vhledu do problematiky česko-německých vztahů.

Absolvent získá jazykové kompetence odpovídající stupni C1 ERR. Bude schopen překládat/tlumočit texty základních funkčních stylů v úředním a obchodním jednání. Díky získaným kompetencím se dokáže zorientovat i v odborných textech z různých oblastí. Bude vyzbrojen schopnostmi komunikovat a uvažovat v německém jazyce a o německém jazyce, literatuře a kulturně-společenském kontextu německy mluvících zemí. Bude obeznámen se základní odbornou literaturou a bude schopen samostatné tvůrčí činnosti v rámci zvolené tematické specializace.

Možné pracovní pozice: Překladatel, tlumočník, soukromá či státní sféra.

Německá filologie - magisterské navazující studium

Absolvent magisterského studia

 • má dokonalý přehled o synchronní deskriptivní gramatice všech vrstev jazyka, je obeznámen s objektem, terminologií a metodami moderní lingvistiky,
 • má přehled o vývojových etapách německého jazyka v komparaci s jinými germánskými jazyky a s češtinou, je obeznámen s problematikou diachronního zkoumání jazyka,
 • má základní přehled o vývojových etapách německé literatury včetně starších vrstev německého písemnictví (medievistika) a včetně „okrajových“ témat (triviální literatura, regionální literatura, non-fikcionální žánry atd.), je schopen samostatně interpretovat literární text a zkoumat ho v souvislostech literárně historických i obecně historických, estetických, sociologických a v komparativním vztahu k literatuře české,
 • má přehled o geografii, dějinách, kultuře, umění a myšlení německých zemí a jejich aktuálních problémech a postojích politických, sociálních aj.;
 • má přehled o dějinách a metodologických proudech, směrech a školách svých vědeckých oborů (lingvistiky a literární vědy);
 • je schopen samostatné vědecké práce v jednom ze dvou filologických oborů – v lingvistice či literární historii/literární vědě.

Ačkoli je naším ideálním absolventem „vědec, výzkumník“ schopný zachovat kontinuitu vědního oboru (starého skoro 250 let) a schopný konkurovat germanistům v evropském měřítku, nezříkáme se pragmatických výsledků. Nevychováváme absolventy „neschopné praktického života“, nýbrž vycházíme z toho (a zkušenosti to přesvědčivě dokládají), že důkladně vzdělaný filolog je schopen úspěšně vykonávat jakékoli povolání spojené se znalostí německého jazyka, ať už jde o tlumočnickou či překladatelskou praxi, o cizojazyčné manažerství, práci v archivech, knihovnách či v kulturních organizacích (nakladatelstvích, redakcích, rozhlase atd.), ba umí to lépe než absolvent úzce zaměřeného pragmatického studia, neboť má hlubší vzdělání, širší rozhled a byl naučen schopnosti systematicky samostatně myslet a pracovat.

Získal-li absolvent osvědčení o učitelské způsobilosti, je oprávněn vyučovat německý jazyk na všech typech středních škol.

Olomoucká germanistika se hlásí ke klasickým hodnotám, zejména k hodnotě „universitas“, tedy k chápání univerzity jako zdroje a zásobárny ducha, nikoli jako pouhé vyučovací instituce k rychlé „výrobě absolventů pro trh práce.

Na katedře germanistiky FF UP působí odborníci všech akademických stupňů počínaje lektory, přes asistenty, docenty až k profesorům s evropským věhlasem. Mladí učitelé na jiných katedrách germanistiky v ČR jsou většinou absolventy doktorského studia v Olomouci, docenti a profesoři na jiných germanistikách získali své tituly většinou před Vědeckou radou Univerzity Palackého v Olomouci. Olomoucká germanistika je tedy do jisté míry centrem oboru germanistika v ČR.

Na olomoucké germanistice učí velký počet rodilých mluvčích (rakouských a německých lektorů, hostujících profesorů) německý jazyk, kterému a ve kterém se zde vyučuje, je tedy čistý, originální, bez chyb a bohemismů. Němečtí a rakouští kolegové navíc zprostředkovávají styk s partnerskými univerzitami v Německu, Rakousku, Švýcarsku, proto je možno získávat nejrůznější stipendia na zahraniční studium. Olomoucká germanistika disponuje hustou sítí těsných mezinárodních vztahů, olomoučtí studenti jsou v konkurenčním boji o získání zahraničního stipendia obvykle lépe hodnoceni než ostatní.

Již dlouholetou tradici zde má zapojení studentů do výzkumných projektů katedry (výzkum německé literatury z Moravy, výzkum středověkých textů, výzkum židovské německé literatury a literatury v jazyce jidiš). Za účast na výzkumné práci katedry mohou studenti získávat jak kreditní body do svého studijního plánu, tak vydělat něco peněz (tímto způsobem nahrazujeme do jisté míry již léta neexistující prospěchové stipendium).

Na olomoucké germanistice je zaveden moderní systém organizace studia, modulární systém, s vysokou mírou volitelnosti specializace, s možnostmi interdisciplinárních přesahů, s vysokou mírou zodpovědnosti studentů za vlastní studium a jejich spolurozhodovacími pravomocemi. Studium je oproštěno od „školských způsobů“, nabízí „rodinné prostředí“, individuální péči: nepovažujeme naše studenty za „žactvo“ ani za „klienty“, nýbrž za rovnoprávné partnery vzdělávacího procesu – v Humboldtově duchu.

Kromě obvyklých výukových akcí oplývá každý semestr množstvím nadstandardních nabídek (vědecké konference, blokové semináře hostujících zahraničních odborníků, autorská čtení německých a rakouských autorů, divadelní a filmová představení, večírky různého typu atd.).

Ve vědeckém výzkumu aplikovaném ve výuce studentů magisterského a doktorandského studia nabízí katedra profilaci zejména v následujících oblastech, jež jsou současně těžištěm vědecké práce jednotlivých docentů a profesorů katedry či tématem grantových a výzkumných projektů a oblastmi, v nichž obor dosahuje špičkových výsledků v evropském měřítku:

v modulu „dějiny literatury a literární věda“:

 • dějiny německé literatury z Moravy a Čech (+ metodologická problematika výzkumu „regionálních literatur“ + problematika česko-německých vztahů),
 • dějiny židovské německé literatury,
 • dějiny starší německé literatury (medievistika),
 • literatura a religiozita, literatura a „konzervativní“ myšlenkové proudy;

v modulu „lingvistika“:

 • diachronní lingvistika a ediční věda,
 • kontrastivní a kontaktní lingvistika,
 • pragmatika,
 • metodologie překladu beletrie;

v modulu dějiny a kultura (německy mluvících zemí):

 • dějiny Židů (v německy mluvících zemích)
 • dějiny umění (v souvislosti s dějinami literatury),
 • Rakouská monarchie jako model střední Evropy.

Z katedry germanistiky vyšly impulzy k založení Centra judaistických studií a k akreditaci studia judaistiky na FF UP, jež je s germanistikou úzce provázáno. Nikde jinde v ČR než na olomoucké germanistice není možno studovat v navazujícím magisterském studiu germanistickou medievistiku, vědu o jazyce, literatuře a kultuře středověku.

V roce 1998 bylo na katedře založeno „Centrum pro výzkum moravské německé literatury“, jež se hlásí k tradiční úloze české germanistiky (k tradici přerušené druhou světovou válkou, odsunem a následnou komunistickou diktaturou), k výzkumu německé literatury a kultury z teritoria Moravy (a Čech). Výzkumné Centrum, unikátní svou strukturou (badatelský tým se skládá jak z renomovaných badatelů, docentů a profesorů, tak z ca. 30-40 studentů magisterského a doktorandského studia), se za 15 let své existence stalo uznávaným pracovištěm v Evropě, spolupracujícím s mnoha renomovanými výzkumnými institucemi. Z výzkumného centra vycházejí impulzy pro výuku i badatelskou činnost studentů (témata diplomových a doktorských prací), Centrum vyvíjí také „osvětovou činnost“ směrem k českému publiku, které o společných česko-německých dějinách a kultuře své vlasti stále ještě málo ví. (Další informace o aktivitách centra viz www.germanistika.cz/Arbeitsstelle)

Katedra disponuje díky finančním prostředkům z různých grantů slušným materiálním a technickým vybavením. Má ve třech interních knihovnách k dispozici velký knižní fond (unikátním zařízením je „Rakouská knihovna” financovaná z prostředků Rakouské republiky, soustřeďující beletristická díla rakouských autorů a sekundární, vědeckou literaturu k rakouským tématům), dobrým technickým vybavením disponuje díky finanční podpoře GAČR a vlády SRN Centrum pro výzkum moravské německé literatury, kde mohou studenti – členové výzkumného týmu – používat sedm výkonných počítačů napojených na internet, má technikou vybavené jazykové laboratoře.

Studenti katedry germanistiky se pravidelně a s úspěchem účastní studentských soutěží, získali např. několikanásobně ocenění v překladatelské soutěži Jiřího Levého, v soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru germanistika, či v literární soutěži vyhlašované rektorem UP.

Na magisterské studium je v Olomouci možno navázat studiem doktorským. Doktorské studium jako nejvyšší stupeň vzdělání v ČR opravňuje například k vyučování na vysoké škole, vybavuje ale absolventa také k výkonům mnoha jiných prestižních povolání.