Doktorské studium

Charakterizace doktorského studia

Doktorandské studium vychovává z talentovaných studentů magisterského studia, schopných samostatně vědecky myslet a pracovat, špičkové odborníky ve svém oboru, kteří jsou konkurenceschopni v evropském měřítku a zaručují kontinuitu německé filologie jako vědeckého oboru. Cílová profesní skupina je vědecký pracovník ve vědecké instituci vysokoškolského či akademického typu.

Teprve uskutečňování doktorských studijních programů opravňuje existenci veřejných vysokých škol univerzitního typu, které primárně a per definitionem ani neslouží k „výrobě absolventů pro trh práce“ (jako odborné vysoké školy), ani nejsou uzavřeným akademickým institutem (jako pracoviště Akademie věd), nýbrž spojují organicky vědu a výzkum s výukou. Bez existence doktorandských studijních programů by nemohla být zaručena kontinuita a tradice vědeckého oboru.

Katedra germanistiky proto klade neobyčejný důraz na doktorandské studium vlastních, ale i „přespolních“ absolventů magisterského studia a snaží se přijmout do doktorandského studia pravidelně co nejvíce uchazečů: V obou oborech doktorandského studia, německá literatura (včetně starší literatury/medievistiky) a německá lingvistika, je katedra schopna poskytnout zázemí ročně až 15 interním doktorandům a dalším 20 doktorandům v kombinovaném studiu.

Vstupní požadavky

Od roku 2010 platí nový doktorský studijní program. Seznámit se s ním můžete v tomto PDF souboru:

Doktorský studijní program v oboru Německý jazyk (od 2010)
Doktorský studijní program v oboru Německá literatura (od 2010)

Obecně: Uzavřené magisterské studium německé filologie. Dokonalá a suverénní orientace v oboru doktorandského studia, znalosti přesahující požadavky státní závěrečné zkoušky hloubkou i rozsahem.

Německá literatura

Jasná představa uchazeče o cílech, kterých chce studiem dosáhnout, a konkrétní představa o tématu disertační práce: Při ústní přijímací zkoušce uchazeč předloží reprezentativní expozé v německém jazyce o chystané doktorské práci, které komise posoudí jak z hlediska obsahového (posoudí především proveditelnost a přínosnost výzkumného záměru), tak z hlediska stylisticko-jazykového. Přednostně jsou do doktorandského studia přijímáni uchazeči, jejichž výzkumný úkol má těsnou souvislost s výzkumnými úkoly katedry (deutschmaehrische Literatur, deutschjuedische Literatrur, Medieavistik atd.) či jejich jednotlivých členů – vedoucích doktorských prací.
Doklady o dosavadní vědecké práci a publikační činnosti jsou vítány.

Německý jazyk

Uchazeč by měl být absolventem magisterského studia filologického, a to germanistického oboru. Je zapotřebí, aby v přijímacím pohovoru prokázal znalosti v oboru - důležitým předpokladem pro přijetí do studia je dobrá orientace v oblasti jazykovědy, především v lingvistické terminologii - a aby disponoval konkrétní představou o realizaci svého vlastního výzkumného projektu.

Základní znalosti v oblasti jazykovědy jsou předpokládány v rozsahu daném následující studijní literaturou:

  • Bartschatt, Brigitte: Methoden der Sprachwissenschaft. Von Hermann Paul bis Noam Chomsky.Berlin 1996.
  • Čermák, František: Jazyk a jazykověda. Praha 2001.
  • Ernst, Peter: Germanistische Sprachwissenschaft. Eine Einführung in die synchrone Sprachwissenschaft des Deutschen. 2. Auflage. Wien 2011.

Zájemce o doktorské studium předloží přijímací komisi projekt budoucí doktorské disertační práce, nad kterým se vede při přijímacím pohovoru rozprava. Projekt, který uchazeč o studium pošle na oddělení vědy a výzkumu FF UP nejpozději 14 dnů před přijímacím řízením, je třeba předložit v německém jazyce. Vítána je předchozí publikační, příp. jiná vědecká činnost uchazeče.

Studentům DSP