Doktorské studium

Charakterizace doktorského studia

Doktorské studium, jež je nejvyšším stupněm studia na vysoké škole, vychovává z talentovaných studentů, absolventů magisterského studia schopných samostatně vědecky myslet a pracovat, špičkové odborníky ve svém oboru, kteří jsou konkurenceschopní v evropském měřítku a zaručují kontinuitu německé filologie jako vědeckého oboru. Cílovou profesní skupinou je vědecký pracovník ve vědecké instituci vysokoškolského či akademického typu.

Teprve uskutečňování doktorských studijních programů opravňuje existenci veřejných vysokých škol univerzitního typu, které primárně a per definitionem ani neslouží k „výrobě absolventů pro trh práce“ (jako odborné vysoké školy), ani nejsou uzavřeným akademickým institutem (jako pracoviště Akademie věd), nýbrž spojují organicky vědu a výzkum s výukou. Bez existence doktorských studijních programů by nemohla být zaručena kontinuita a tradice vědeckého oboru. Naše absolventky a naši absolventi působí v současné době na mnoha vysokých školách a vědeckých pracovištích v naší republice i v zahraničí jako akademičtí a vědečtí pracovníci, redaktoři a jazykoví odborníci.

Katedra germanistiky klade na doktorské studium nejen vlastních, ale i „přespolních“ absolventů magisterského studia velký důraz. Čtyřleté doktorské studium v oborech Německý jazyk a Německá literatura je realizováno formou prezenčního (interního) nebo kombinovaného studia na základě  studijního plánu, který je v souladu s akreditací platnou pro čtyřleté studium od roku 2018.

Studenti a studentky prezenčního studia pravidelně pobývají určité dny v týdnu na katedře a jsou nápomocni při organizaci pořádaných akcí, navštěvují svou prezenční výuku, účastní se akcí pořádaných katedrou, podílejí se na výuce studentů v bakalářském studiu a zapojují se rovněž do vědecko-výzkumných aktivit katedry. Naplňují tak svůj individuální studijní plán vytvořený na počátku studia, jehož součástí je i studijní pobyt na univerzitě v německy mluvící zemi. Tento pobyt slouží především k získání podkladů pro sepsání doktorské práce, jejíž obhajobou a složením státní doktorské zkoušky je doktorské studium ukončeno.

Studenti a studentky kombinovaného studia se prezenční výuky na katedře účastní jen v omezené míře. Omezená je i jejich spoluúčast na chodu katedry a pomoc při organizaci akcí. Více využívají ústních konzultací s jednotlivými vyučujícími. I tito studenti a studentky postupují v realizaci předepsaných studijních povinností podle individuálního plánu sestaveného doktorandem či doktorandkou na počátku studia.

V obou formách studia se počítá s aktivní konferenční činností (aktivní účast na konferencích pořádaných v oboru) a s odbornou publikační aktivitou.

 

S rámcovým programem doktorského studia ve studijních oborech Německý jazyk a Německá literatura se můžete seznámit zde.

Vstupní požadavky

Obecné požadavky: Uzavřené magisterské studium německé filologie. Velmi dobrá orientace v oboru doktorského studia, znalosti v rozsahu požadavků státní závěrečné zkoušky.

Přihláška – viz pokyny děkanátu

Termín pro podání elektronické přihlášky – viz pokyny děkanátu

Oborové požadavky

Obor Německý jazyk

Důležitou a povinnou přílohou přihlášky do doktorského studia Německý jazyk je badatelský záměr, v němž uchazeč/uchazečka představí téma své budoucí doktorské práce, jemuž se bude v průběhu studia věnovat. Badatelský záměr je třeba předložit v německém jazyce (v rozsahu 400 – 800 slov), jeho součástí bude i seznam odborné literatury k tématu (mimo uvedený rozsah). Při přijímacím pohovoru o tomto badatelském záměru povedou členové přijímací komise s uchazečem/uchazečkou odbornou diskusi v německém jazyce, jejímž cílem bude zjistit zájem uchazeče/uchazečky o zpracování tématu a jejich odbornou připravenost.

 

Obor Německá literatura

Jasná představa uchazeče o cílech, kterých chce studiem dosáhnout, a konkrétní představa o tématu disertační práce: Při ústní přijímací zkoušce uchazeč předloží reprezentativní expozé v německém jazyce o chystané doktorské práci, které komise posoudí jak z hlediska obsahového (posoudí především proveditelnost a přínosnost výzkumného záměru), tak z hlediska stylisticko-jazykového. Přednostně jsou do doktorandského studia přijímáni uchazeči, jejichž výzkumný úkol má těsnou souvislost s výzkumnými úkoly katedry (literatura českých zemí, německo-židovská literatura, interdisciplinární studie na pomezí literatury a lingvistiky, literární fantastika/utopie/dystopie a jiné) či jejich jednotlivých členů – vedoucích doktorských prací. Doklady o dosavadní vědecké práci a publikační činnosti jsou vítány.

 

Pro studijní rok 2022/2023 aktualizováno dne 1. 9. 2022.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)