Obory

Německá filologie - bakalářské jednooborové studium

Jednooborové studium německé filologie má výrazně interdisciplinární charakter, v němž se studium německého jazyka a literatury propojuje dalších šest klasických disciplín humanitních věd (historie, filozofie, obecná a srovnávací jazykověda, srovnávací religionistika, dějiny umění a medievistika), které se studují v německém jazyce a jsou předávány studentům včetně německé/rakouské historie a metodologie příslušné disciplíny. V prvním roce studia jsou vyučovány základy všech těchto disciplín, v druhém ročníku se pak student, dle vlastního výběru, specializuje na jednu z nich.

Vlastním cílem studia je zprostředkovat absolventům čtyři vzájemně propojené kompetence:

1. důkladnou znalost němčiny (výstupní kompetence odpovídá stupni C1 referenčního rámce MŠMT)
2. znalosti a kompetence v oboru německá filologie odpovídající bakalářskému stupni vzdělání,
3. základní znalosti a kompetence v dalším klasickém humanitním oboru blížící se nárokům kladeným na absolventy bakalářského studia tohoto oboru a vybavující tak absolventa k případnému pokračování ve studiu tohoto oboru v magisterském stupni,
4. znalost německé terminologie, německé/rakouské historie, metodologie a nejnovějších poznatků zvolené vědní disciplíny.

Německá filologie - bakalářské dvouoborové studium

Germanistika jako jeden z filologických oborů je zaměřena především na poznání jazyka a literatury německy mluvících zemí. Cílem a smyslem studia německé filologie je zvládnutí základů lingvistiky a literární vědy v rámci jazykového a národně-kulturního vymezení. Součástí studia je i vzájemné prolínání se sousedními obory, zejména s obecnou jazykovědou, filozofií, uměnovědou, psychologií, sociologií apod., které by mělo vést studenta k prohloubení úvah o funkcích a formách jazyka, literatuře a hodnotách umění a kultury vůbec, s přihlédnutím k osobitým rysům německé kultury, dějin, myšlení a politiky.

Cílem bakalářského studia německé filologie je zvládnutí základů jazykovědy a literární vědy. Studium by mělo absolventa dovést ke schopnosti uvažovat o funkcích a formách jazyka, o literatuře a hodnotách umění a kultury s přihlédnutím k osobitým rysům německé/rakouské kultury (i německé kultury z Čech a Moravy), dějin, myšlení a politiky.

Způsob organizace studia je do velké míry svěřen zodpovědnosti samotných studentů, umožňuje vysokou míru specializace a profilace, interdisciplinární vhled do příbuzných disciplín, dodržuje těsné sepětí vědy s výukou, zapojuje nejlepší studenty do výzkumných týmů katedry, umožňuje získat stipendia na zahraniční studium; připravuje studenty na studium magisterské.

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad - bakalářské jedno- a dvouoborové studium

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad je prakticky orientovaný studijní obor, který důrazem na prohlubování jazykových znalostí a schopností a na trénink překladatelských a tlumočnických dovednosti vzdělává absolventy pro konkrétní povolání tlumočníků a překladatelů, který ale nicméně klade také důraz na všeobecné vzdělání, obecný kulturní rozhled a přehled po kultuře, literatuře, historickém a duchovním vývoji německé jazykové oblasti a pěstuje překlad také jako kulturní fenomén.

Náplň studijního programu je výrazně orientována na získávání kompetencí nezbytných pro uplatnění v praxi. Těžiště představuje modul povinných odborných předmětů, ve kterých studenti postupně prohlubují své jazykové znalosti a tréninkem si osvojují a rozvíjejí překladatelské a tlumočnické dovednosti. Tento základní odborný modul je doprovázen dalšími třemi moduly:

1. Modul "Praktický jazyk", který má za cíl zvýšit jazykové kompetence studentů na úroveň C1 dle ERR.
2. Modul "Český jazyk a další cizí jazyk"
3. Modul "Kultur- und Bildungskontext": struktura kurzů (přednášek, seminářů), zprostředkujících všeobecné vzdělání, obecný kulturní rozhled a přehled o kultuře, literatuře, historickém a duchovním vývoji příslušné (německé) jazykové oblasti. Tyto kurzy slouží mj. také k rozšíření slovní zásoby.

Německá filologie - navazující magisterské studium

Germanistika jako jeden z filologických oborů je zaměřena především na poznání jazyka a literatury německy mluvících zemí. Cílem a smyslem studia německé filologie je zvládnutí základů lingvistiky a literární vědy v rámci jazykového a národně-kulturního vymezení. Součástí studia je i vzájemné prolínání se sousedními obory, zejména s obecnou jazykovědou, filozofií, uměnovědou, psychologií, sociologií apod., které by mělo vést studenta k prohloubení úvah o funkcích a formách jazyka, literatuře a hodnotách umění a kultury vůbec, s přihlédnutím k osobitým rysům německé kultury, dějin, myšlení a politiky.

Cílem magisterského studia německé filologie je prohloubení znalostí v oblasti jazykovědy a literární vědy. Studium by mělo absolventa dovést ke schopnosti uvažovat o funkcích a formách jazyka, o literatuře a hodnotách umění a kultury s přihlédnutím k osobitým rysům německé/rakouské kultury (i německé kultury z Čech a Moravy), dějin, myšlení a politiky.

Způsob organizace studia je do velké míry svěřen zodpovědnosti samotných studentů, umožňuje vysokou míru specializace a profilace, interdisciplinární vhled do příbuzných disciplín, dodržuje těsné sepětí vědy s výukou, zapojuje nejlepší studenty do výzkumných týmů katedry, umožňuje získat stipendia na zahraniční studium; připravuje studenty na studium doktorské.