Studijní programy

Další informace naleznete také na mikrowebu http://newstudujgermanistiku.upol.cz/ 

Německá filologie – bakalářské studium (maior/minor)

Germanistika jako jeden z filologických oborů je zaměřena především na poznání jazyka a literatury německy mluvících zemí. Cílem bakalářského studia je poskytnutí základních a následně rozšiřujících znalostí v oblasti jazykovědy a literární vědy v rámci jazykového a národně-kulturního vymezení. Studium dovede posluchače ke schopnosti uvažovat o funkcích a formách jazyka, o literatuře a hodnotách umění a kultury s přihlédnutím k osobitým rysům německé a rakouské kultury i německé kultury z Čech a Moravy, dějin, myšlení a politiky.

Způsob organizace studia je do velké míry svěřen zodpovědnosti samotných studentů, umožňuje vysokou míru specializace a profilace, interdisciplinární vhled do příbuzných disciplín, dodržuje těsné sepětí vědy s výukou, zapojuje nejlepší studenty do výzkumných týmů katedry, umožňuje získat stipendia na zahraniční studium; připravuje studenty na studium magisterské.

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad - bakalářské studium (samostatný studijní program, maior/minor)

Bakalářský studijní program Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad je studijní program, který důrazem na prohlubování jazykových znalostí a schopností a na trénink základních překladatelských a tlumočnických dovedností s nemalým důrazem i na zprostředkování potřebného teoretického základu v oblasti translatologie a filologie vzdělává absolventy pro konkrétní povolání tlumočníků a překladatelů. Tento studijní program ale nicméně klade také důraz na všeobecné vzdělání, obecný kulturní rozhled a přehled o kultuře, literatuře, historickém a duchovním vývoji německé jazykové oblasti a pěstuje překlad také jako kulturní fenomén.

Německá filologie - navazující magisterské studium (samostatný studijní program, maior/minor)

Germanistika jako jeden z filologických oborů je zaměřena především na poznání jazyka a literatury německy mluvících zemí. Cílem magisterského studia je prohloubení a rozšíření znalostí v oblasti jazykovědy a literární vědy v rámci jazykového a národně-kulturního vymezení.

Charakteristickým znakem studia je důraz na interdisciplinaritu, která vede studenta k prohloubení úvah o funkcích a formách jazyka, o literatuře a hodnotách umění a kultury vůbec, s přihlédnutím k osobitým rysům německé a rakouské kultury i německé kultury z Čech a Moravy, dějin, myšlení a politiky.

Během studia se posluchači seznámí s širšími souvislostmi jednotlivých germanistických disciplín; v oboru lingvistiky jsou to mimo jiné diachronní aspekty zkoumání jazyka, pokročilé úrovně syntaxe, lexikologie a stylistiky v perspektivě převážně synchronní. Dále např. základy textové lingvistiky, trendy v oblasti pragmatiky, sémantiky, sémiotiky, rétoriky, kontrastivní lingvistiky, analýzy rozhovoru, sociolingvistiky, psycholingvistiky a onomastiky. V literární vědě je hlavním předmětem zájmu 19. a 20. století až do současnosti, a to v širším kontextu světové literatury. Volitelné semináře a přednášky studentům umožní vybrat si dle vlastních preferencí; mohou se zaměřit i na starší epochy od středověku. Spolu s rozšířeným časovým a obsahovým záběrem jsou prohlubovány i základy metodologické. Studenti se seznámí se základními mezníky literární teorie a možnostmi aplikace na texty. Velký důraz klademe na osvojení praktických dovedností, jakými jsou například ústní či písemný projev (referát, prezentace, koreferát, esej, recenze apod.) a jazykových kompetencí.

Způsob organizace studia samostatného programu umožňuje vysokou míru specializace a profilace, interdisciplinární vhled do příbuzných disciplín, dodržuje těsné sepětí vědy s výukou, zapojuje nejlepší studenty do výzkumných týmů katedry, umožňuje získat stipendia na zahraniční studium a připravuje zainteresované studenty na studium doktorské.

Navazující magisterské studium německé filologie nabízíme i v kombinované formě (ve variantě samostatného studijního programu).

Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad – navazující magisterské studium (samostatný studijní program, maior/minor)

Magisterský studijní program Němčina se zaměřením na tlumočení a překlad je studijní program, který důrazem na prohlubování odborných jazykových, filologických a translatologických znalostí, dovedností a kompetencí s nemalým důrazem i na upevnění a rozšíření potřebného teoretického základu v oblasti translatologie a filologie vzdělává absolventy pro konkrétní povolání tlumočníků a překladatelů. Tento studijní program ale nicméně klade také důraz na všeobecné vzdělání, obecný kulturní rozhled a přehled o kultuře, literatuře, historickém a duchovním vývoji německé jazykové oblasti a pěstuje překlad také jako kulturní fenomén.